Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 15. september 2021

Bekendtgørelse nr. 417 af 13. marts 2021

I medfør af § 3, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Justitsministeren bemyndiges til i medfør af § 36 i epidemiloven efter forhandling med erhvervsministeren og sundhedsministeren at fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler og andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, for så vidt angår arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer). Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 2 Justitsministeren bemyndiges endvidere til i medfør af § 64, og § 66, stk. 3, i epidemiloven at fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet efter og straf for overtrædelse af regler udstedt efter bemyndigelsen i stk. 1.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 15. september 2021.