Bekendtgørelse om behandlingssikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1028 af 11. juli 2018

I medfør af § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, i lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017, som ændret ved § 8 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse gælder for behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, som foretages for Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 2

Personer, virksomheder m.v., der udfører arbejde under Forsvarets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjenestes databehandlere, og som får adgang til oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, må kun behandle disse efter instruks fra Forsvarets Efterretningstjeneste, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte instruks må ikke begrænse den journalistiske frihed eller være til hinder for tilvejebringelsen af et kunstnerisk eller litterært produkt.

§ 3

Forsvarets Efterretningstjeneste skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Tilsvarende gælder for databehandlere, der behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer for Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 4

For oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, som behandles for Forsvarets Efterretningstjeneste, og som er af særlig interesse for fremmede magter, skal der træffes foranstaltninger, der muliggør bortskaffelse eller tilintetgørelse i tilfælde af krig eller lignende forhold.

§ 5

Når Forsvarets Efterretningstjeneste overlader en behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer til en databehandler, skal Forsvarets Efterretningstjeneste sikre sig, at databehandleren kan træffe de i §§ 3 og 4 nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, og påse, at dette sker.

Stk. 2 Gennemførelse af en behandling ved en databehandler skal ske i henhold til en skriftlig aftale parterne imellem. Af aftalen skal det fremgå, at databehandleren alene handler efter instruks fra Forsvarets Efterretningstjeneste, og at reglerne i §§ 3 og 4 ligeledes gælder for behandlingen ved databehandleren. Hvis databehandleren er etableret i en anden medlemsstat, skal det fremgå af aftalen, at de bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, som er fastsat i lovgivningen i den medlemsstat, hvor databehandleren er etableret, gælder for denne.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.