Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 423 af 09. april 2015

§ 3

Afgørelser, der i henhold til denne bekendtgørelses § 1 er truffet af kriminalforsorgsområdet, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, såfremt afgørelsen om det indgreb, der ligger til grund for afgørelsen om erstatning, er undergivet klageadgang til direktoratet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 3.

Stk. 2 Klage til direktoratet skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til direktoratet har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.