Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 423 af 9. april 2015

§ 1

Afgørelse af krav om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. træffes efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 106-107 af det kriminalforsorgsområde, hvor indgrebet er foretaget.

Stk. 2 Skal der foretages fradrag i straffetiden som nævnt i straffuldbyrdelseslovens § 18, stk. 3, kan afgørelse om erstatningens størrelse først træffes, når omberegningen af straffetiden er foretaget i overensstemmelse med strafberegningsbekendtgørelsens § 7.