Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 423 af 9. april 2015

I medfør af § 109 og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, og § 776, 1. pkt., i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1308 af 9. december 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Afgørelse af krav om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. træffes efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 106-107 af det kriminalforsorgsområde, hvor indgrebet er foretaget.

Stk. 2 Skal der foretages fradrag i straffetiden som nævnt i straffuldbyrdelseslovens § 18, stk. 3, kan afgørelse om erstatningens størrelse først træffes, når omberegningen af straffetiden er foretaget i overensstemmelse med strafberegningsbekendtgørelsens § 7.

§ 2

Spørgsmål om erstatning til varetægtsarrestanter i anledning af strafferetlig forfølgning behandles efter retsplejelovens kapitel 93 a.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet sender spørgsmål om erstatning til varetægtsarrestanter, jf. stk. 1, til anklagemyndigheden til videre foranstaltning.

§ 3

Afgørelser, der i henhold til denne bekendtgørelses § 1 er truffet af kriminalforsorgsområdet, kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen, såfremt afgørelsen om det indgreb, der ligger til grund for afgørelsen om erstatning, er undergivet klageadgang til direktoratet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 111, stk. 3.

Stk. 2 Klage til direktoratet skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den indsatte. Direktoratet kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 En klage til direktoratet har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

§ 4

Når der træffes afgørelse vedrørende et krav om erstatning efter straffuldbyrdelsesloven § 106 eller § 107, skal der gøres notat herom. Det skal fremgå af notatet, at den indsatte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 3, stk. 1, og om fristen for at indgive klage, jf. § 3, stk. 2.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 319 af 19. april 2006 om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. ophæves.