Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1067 af 28. juni 2022

§ 1

15-17-årige varetægtsarrestanter, der ikke kan anbringes i varetægtssurrogat, anbringes som udgangspunkt i arresthus (Københavns Fængsler) så vidt muligt i nærheden af det sted, hvor den pågældende har sin bopæl eller anden personlig tilknytning.

Stk. 2 Det skal i den enkelte sag ud fra de foreliggende oplysninger, herunder institutionens aktuelle belægssammensætning og mulighederne for at iværksætte særlige behandlingsprogrammer, jf. § 12, overvejes, om placering i stedet skal ske i et andet arresthus.

Stk. 3 Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår unge, for hvem anholdelsen er opretholdt efter retsplejelovens § 760, stk. 4.

Stk. 4 Overførsel efter retsplejelovens § 777 kan ske til åbent fængsel, jf. § 5, Søbysøgård Fængsels lukkede ungeafsnit, Herstedvester Fængsel eller til hospital m.v., jf. straffelovens § 68 og § 69.