14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen mv.  - ophæves den 31. oktober 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1102 af 29. juni 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen mv.

I medfør af § 21 a og § 21 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Offentlige og private arbejdsgivere kan efter anmodning fra Statens Serum Institut videregive oplysninger om ansattes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, til Statens Serum Institut med henblik på, at instituttet kan tilbyde de ansatte at få foretaget en undersøgelse af, om de har eller har haft Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Statens Serum Institut må alene anmode om oplysninger omfattet af 1. pkt., når de ansatte tilhører en målgruppe, som ifølge myndighederne er relevant at teste som led i indsatsen for at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Statens Serum Institut kan anvende oplysninger i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere med henblik på at identificere udenlandske arbejdsgivere, der udstationerer arbejdstagere i Danmark.

§2 Statens Serum Institut behandler personoplysninger i forbindelse med, at instituttet opretter rekvisitioner på test i det eksisterende prøverekvireringssystem, WebReq, til personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1, samt tilbud, som Statens Serum Institut i medfør af sundhedslovens § 222 tilbyder til hele befolkningen, til et repræsentativt udsnit af befolkningen, eller til andre nærmere definerede målgrupper, når det er nødvendigt for at forebygge eller hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder oplysninger om personnummer eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer den pågældende, oplysninger om personens sygesikringsgruppe, og oplysninger om modtager af prøvesvar, jf. stk. 2.

Stk. 2 Statens Serum Institut opretter maskinelt borgerens alment praktiserende læge som rekvirent og modtager af svar på prøver, som foretages på personer, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af stk. 1 eller § 1.

§3 Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af § 2 i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger omfattet af § 2, i forbindelse med at personer bestiller tid til test, herunder på hjemmesiden coronaprover.dk.

§4 Regionsrådet videregiver prøvemateriale til Statens Serum Institut fra de prøver, som regionsrådet foretager på personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, til brug for instituttets analyse af prøvematerialet og generelle smitteovervågning efter sundhedslovens § 222.

§5 Statens Serum Institut videregiver analyseresultatet til regionsrådenes laboratoriedatabank og til borgerens alment praktiserende læge. Analyseresultatet gøres tilgængeligt for personer over 15 omfattet i sygesikringsgruppe 1 og 2 via sundhed.dk.

Stk. 2 Regionsrådet gør analyseresultatet vedrørende børn under 15 tilgængeligt for barnets forældremyndighedsindehaver digitalt, herunder via sundhed.dk.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. oktober 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 874 af 14. juni 2020 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen mv. ophæves.

profile photo
Profilside