Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1981 af 27. oktober 2021

I medfør af § 53 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Offentlige og private arbejdsgivere kan efter anmodning fra Statens Serum Institut videregive oplysninger om ansattes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, til Statens Serum Institut med henblik på, at instituttet kan tilbyde de ansatte at få foretaget en undersøgelse af, om de har eller har haft Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Statens Serum Institut må alene anmode om oplysninger omfattet af 1. pkt., når de ansatte tilhører en målgruppe, som ifølge myndighederne er relevant at teste som led i indsatsen for at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Statens Serum Institut kan anvende oplysninger i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere med henblik på at identificere udenlandske arbejdsgivere, der udstationerer arbejdstagere i Danmark.

§ 2

Statens Serum Institut behandler personoplysninger i forbindelse med, at instituttet opretter rekvisitioner på test i det eksisterende prøverekvireringssystem, WebReq, til personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1, samt tilbud, som Statens Serum Institut i medfør af sundhedslovens § 222 tilbyder til hele befolkningen, til et repræsentativt udsnit af befolkningen, eller til andre nærmere definerede målgrupper, når det er nødvendigt for at forebygge eller hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder oplysninger om personnummer eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer den pågældende, oplysninger om personens sygesikringsgruppe, og oplysninger om modtager af prøvesvar, jf. stk. 2.

Stk. 2 Statens Serum Institut opretter maskinelt borgerens alment praktiserende læge som rekvirent og modtager af svar på PCR-test, som foretages på personer, der er omfattet af sygesikringsgruppe 1, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af stk. 1 eller § 1.

§ 3

Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af § 2 i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq. Regionsrådet behandler endvidere personoplysninger omfattet af § 2, i forbindelse med at personer bestiller tid til PCR-test, herunder på hjemmesiden coronaprover.dk.

§ 4

Regionsrådet videregiver prøvemateriale til Statens Serum Institut fra de PCR-test, som regionsrådet foretager på personer, der vælger at benytte sig af tilbud omfattet af § 1 eller § 2, stk. 1, til brug for instituttets analyse af prøvematerialet og generelle smitteovervågning efter sundhedslovens § 222.

§ 5

Statens Serum Institut videregiver analyseresultatet fra PCR-test til regionsrådenes laboratoriedatabank. Statens Serum Institut videregiver endvidere analyseresultatet fra PCR-test til borgerens alment praktiserende læge. Testresultater gøres tilgængeligt for personer over 15 omfattet i sygesikringsgruppe 1 og 2 via sundhed.dk.

Stk. 2 Regionsrådet gør testresultater vedrørende børn under 15 tilgængelige for barnets forældremyndighedsindehaver digitalt, herunder via sundhed.dk.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2022.