Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med Forsvarets internationale operative virke

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 594 af 29. maj 2018

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen) finder ikke anvendelse på Forsvarets behandling af personoplysninger i forbindelse med Forsvarets internationale operative virke efter § 2, jf. dog § 3.

§ 2

Ved Forsvarets internationale operative virke forstås i denne bekendtgørelse:

 • 1) Forsvarets virke i udlandet og i Danmark i forbindelse med deltagelse i konkrete internationale operationer, herunder også i forbindelse med:

  • a) Kortlægning af mål for militære operationer.

  • b) Efterretningsmæssig afdækning af trusler mod danske styrker fra aktører i nærområdet.

  • c) Sikkerhedsundersøgelse af lokale samarbejdspartnere og adgangskontrol til baser.

  • d) Medicinsk journalisering af sårede og døde.

  • e) Frihedsberøvelse.

  • f) Humanitære opgaver og opsamling af nødstedte til søs.

  • g) Samarbejde med leverandører og partnere.

  • h) Transport, maritime logninger og håndtering af ulykker og uheld.

 • 2) Forsvarets forberedelse i udlandet og i Danmark af konkrete internationale operationer, herunder også i forbindelse med:

  • a) Deltagelse i dansk eller international øvelsesaktivitet.

  • b) Deltagelse i fact-finding eller tilsvarende missionsforberedende aktivitet.

 • 3) Forsvarets forberedelse af og deltagelse i internationalt partnersamarbejde af operativ karakter, herunder også i forbindelse med:

  • a) Inspektioner i udlandet med deltagelse af danske inspektører.

  • b) Operativt efterretningssamarbejde.

  • c) Deltagelse i kapacitetsopbygning.

 • 4) Forsvarets arbejde med indsamling og bearbejdning af erfaringer fra Forsvarets internationale operative virke efter nr. 1-3.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 omfatter Forsvarets internationale operative virke, uanset om dette virke sker i eller udenfor væbnet konflikt, uanset om virket sker under dansk ledelse eller under ledelse af koalitionspartnere eller multinationale organisationer, og uanset hvilke myndigheder indenfor Forsvaret, der indgår i virket.

§ 3

Uanset §§ 1 og 2 finder databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen anvendelse ved behandling af personoplysninger om Forsvarets medarbejdere.

§ 4

Værnsfælles Forsvarskommando fastsætter retningslinjer for Forsvarets behandling af personoplysninger i forbindelse med Forsvarets internationale operative virke. Retningslinjerne skal indeholde nærmere regler om datasikkerhed, om sikring i videst muligt omfang af den registreredes rettigheder samt om passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysninger, der har forbindelse med Forsvarets internationale operative virke, kan adskilles fra øvrige personoplysninger.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.