14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 881 af 04. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Rigspolitiet udsteder efter begæring fuldstændige udskrifter af Kriminalregisteret og straffeattester som nævnt i § 22 til:

 • 1) politiet, anklagemyndigheden, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Justitsministeriet, herunder Direktoratet for Kriminalforsorgen, samt Forsvarets Auditørkorps,

 • 2) Domstolsstyrelsen,

 • 3) Udlændingestyrelsen,

 • 4) anstalter under Direktoratet for Kriminalforsorgen for personer, som søger ansættelse ved anstalten,

 • 5) dommerembederne for personer, der søger ansættelse ved embedet,

 • 6) landsretterne og Sø- og Handelsretten i København for personer, der er bragt i forslag som nævninger, domsmænd, lægdommere ved boligretterne samt andre sagkyndige retsmedlemmer, til hvem der stilles særlige vandelskrav,

 • 7) Folketingets Ombudsmand,

 • 8) vedkommende myndighed i de nordiske lande til brug for sager angående erhvervelse af statsborgerret og sager angående erhvervelse af kørekort til motorkøretøj,

 • 9) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i de nordiske lande eller i lande, der er medlemmer af Europarådet, til brug for offentlige straffesager i udlandet,

 • 10) udenlandsk politi, anklagemyndighed og domstole i lande, der ikke er omfattet af nr. 9, til brug for offentlige straffesager i udlandet, hvis det i det enkelte tilfælde ikke skønnes betænkeligt,

 • 11) domstolene til brug for justitsministerens antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere.

•••

Stk. 2 Videregivelse af oplysninger efter stk. 1, nr. 4, 5, 8 og 11, kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside