Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 882 af 04. juli 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 23. maj 2018

§ 2

Elektronisk søgning af oplysninger om fingeraftryk og dna-profiler og elektronisk sammenligning af dna-profiler i andre medlemsstaters registre må alene ske med henblik på forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger.

Stk. 2 Oplysninger om dna-profiler og fingeraftryk, der modtages efter en elektronisk søgning eller ved en sammenligning hos en anden medlemsstat, må kun behandles med henblik på:

  • 1) at fastslå, om de sammenlignede dna-profiler eller fingeraftryksoplysninger stemmer overens,

  • 2) at udarbejde og indgive en anmodning om retshjælp, hvis oplysningerne stemmer overens, og

  • 3) at foretage registrering, jf. § 13.

Stk. 3 Oplysninger, der modtages i forbindelse med en anden medlemsstats elektroniske søgning efter dna-profiler eller fingeraftryksoplysninger eller sammenligning af dna-profiler, må kun behandles i det omfang, det er nødvendigt for at foretage en sammenligning eller en besvarelse af søgningen eller en registrering efter § 13. Når oplysningerne er sammenlignet, eller søgningen er besvaret, slettes oplysningerne straks, medmindre der er behov for yderligere behandling med henblik på de i stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte formål.