14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 882 af 04. juli 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v.

Kapitel 2

Formålet med behandlingen af oplysninger

§2 Elektronisk søgning af oplysninger om fingeraftryk og dna-profiler og elektronisk sammenligning af dna-profiler i andre medlemsstaters registre må alene ske med henblik på forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger.

Stk. 2 Oplysninger om dna-profiler og fingeraftryk, der modtages efter en elektronisk søgning eller ved en sammenligning hos en anden medlemsstat, må kun behandles med henblik på:

  • 1) at fastslå, om de sammenlignede dna-profiler eller fingeraftryksoplysninger stemmer overens,

  • 2) at udarbejde og indgive en anmodning om retshjælp, hvis oplysningerne stemmer overens, og

  • 3) at foretage registrering, jf. § 13.

Stk. 3 Oplysninger, der modtages i forbindelse med en anden medlemsstats elektroniske søgning efter dna-profiler eller fingeraftryksoplysninger eller sammenligning af dna-profiler, må kun behandles i det omfang, det er nødvendigt for at foretage en sammenligning eller en besvarelse af søgningen eller en registrering efter § 13. Når oplysningerne er sammenlignet, eller søgningen er besvaret, slettes oplysningerne straks, medmindre der er behov for yderligere behandling med henblik på de i stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte formål.

§3 Elektronisk søgning af oplysninger i andre medlemsstaters køretøjsregistre må alene ske med henblik på forebyggelse og efterforskning af strafbare handlinger eller opretholdelse af den offentlige sikkerhed.

Stk. 2 Oplysninger om et køretøj, herunder køretøjets ejer eller bruger, der modtages efter en elektronisk søgning hos en anden medlemsstat, må kun anvendes i den sag, der har begrundet søgningen.

Stk. 3 Oplysninger, der modtages i forbindelse med en anden medlemsstats elektroniske søgning efter oplysninger om et køretøj, må kun behandles i det omfang, det er nødvendigt for at foretage en besvarelse af søgningen eller en registrering efter § 13. Når søgningen er besvaret, slettes oplysningerne straks, medmindre der er behov for yderligere behandling med henblik på registrering efter § 13.

§4 Oplysninger, der leveres af en anden medlemsstat efter Prümafgørelsens artikel 14 om levering af oplysninger i forbindelse med store arrangementer med en grænseoverskridende dimension, må kun behandles i forbindelse med det specifikke arrangement, som oplysningerne er leveret med henblik på.

§5 Behandling af oplysninger til andre formål end de formål, hvortil oplysningerne i medfør af Prümafgørelsen er leveret, er kun tilladt, hvis den medlemsstat, der har leveret oplysningerne, har givet samtykke hertil.

profile photo
Profilside