14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1300 af 14. november 2018

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i oplysningsskemaet og årsopgørelsen

I medfør af § 15, stk. 1, i skattekontrolloven, lov nr. 1535 af 19. december 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 En skattepligtig som nævnt i § 2 kan ikke ved anvendelse af TastSelv på Skatteforvaltningens hjemmeside (www.skat.dk) eller ved at give oplysninger om skattepligtig indkomst m.v. på anden måde ændre oplysninger, som en indberetningspligtig har indberettet til Skatteforvaltningen eller har undladt at indberette om de indkomster og fradrag, som er nævnt i § 3, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Uanset stk. 1 gælder dog

 • 1) at skattepligtige kan henføre indberettet lønindkomst til udenlandsk lønindkomst,

 • 2) at skattepligtige kan henføre indberettede renteudgifter til udenlandsk kapitalindkomst,

 • 3) at ægtefæller kan fordele indberettede renteudgifter og renteindtægter mellem sig, og

 • 4) at selvstændigt erhvervsdrivende kan ændre placeringen i den skattepligtiges økonomi af oplysninger omfattet af § 3, nr. 10, 11, 13 og 15-19.

Stk. 3 For skattepligtige, som anvender forskudt indkomstår, finder denne bekendtgørelse ikke anvendelse.

§2 Følgende fysiske personer, der for indkomståret har været fuldt skattepligtige uden samtidig at have været begrænset skattepligtige her til landet, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige:

 • 1) Personer, som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af skattekontrollovens § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema.

 • 2) Personer, som alene modtager oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen efter skattekontrollovens § 8, stk. 2.

 • 3) Selvstændigt erhvervsdrivende.

 • 4) Hovedaktionærer med indkomst fra udlandet eller ejerbolig i udlandet.

Stk. 2 Fysiske personer, som for indkomståret har været begrænset skattepligtige til landet, og som modtager en årsopgørelse efter de regler, som skatteministeren har fastsat i medfør af skattekontrollovens § 8, stk. 1, om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, kan ikke ændre oplysninger fra indberetningspligtige.

§3 De indkomster og fradrag, som er omfattet af § 1, er:

 • 1) Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse m.v. før fradrag af AM-bidrag.

 • 2) Hædersgaver.

 • 3) Pensioner, SU og dagpenge m.v.

 • 4) Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.

 • 5) Fagligt kontingent, højst 6.000 kr.

 • 6) Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse.

 • 7) Gaver til godkendte foreninger.

 • 8) Donationer til forskning og gaver til kulturinstitutioner.

 • 9) Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri telefon, fri bil m.v. før fradrag af AM-bidrag.

 • 10) Honorarer, indkomst fra privat dagpleje og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag m.v.

 • 11) Gruppelivsforsikring via fagforeningen, legater og bestemte personalegoder.

 • 12) Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og ophørende alderspension (højst 50.000 kr.).

 • 13) Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat.

 • 14) Renteudgifter af studielån.

 • 15) Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån.

 • 16) Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot.

 • 17) Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter m.v. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.

 • 18) Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til Skatteforvaltningen.

 • 19) Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til Skatteforvaltningen.

 • 20) Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv m.v. fratrukket i lønindkomst.

 • 21) Standardfradrag for børnedagplejere.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2018.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 685 af 20. juni 2014 om begrænsning i adgangen for visse skattepligtige til at ændre oplysninger om indkomster og fradrag i selvangivelsen og årsopgørelsen ophæves.

profile photo
Profilside