Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1368 af 25. november 2015

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved creosot forstås i denne bekendtgørelse:

 • 1) Creosot, EINECS nr. 232-287-5, CAS nr. 8001-58-9.

 • 2) Creosotolie, EINECS nr. 263-047-8, CAS nr. 61789-28-4.

 • 3) Destillater (stenkulstjære), naphtalenolier, EINECS nr. 283-484-8, CAS nr. 84650-04-4.

 • 4) Creosotolie, acenaphthenfraktion, EINECS nr. 292-605-3, CAS nr. 90640-84-9.

 • 5) Destillater (stenkulstjære), øvre EINECS nr. 266-026-1, CAS nr. 65996-91-0.

 • 6) Anthracenolie, EINECS nr. 292-602-7, CAS nr. 90640-80-5.

 • 7) Tjæresyrer, stenkuls-, rå EINECS nr. 266-019-3, CAS nr. 65996-85-2.

 • 8) Creosot, træ-, EINECS nr. 232-419-1, CAS nr. 8021-39-4.

 • 9) Lavtemperaturtjæreolie, alkaliekstraheret, EINECS nr. 310-191-5, CAS nr. 122384-78-5.

§ 2

Import, salg og anvendelse af kemiske stoffer og blandinger indeholdende de i § 1, nævnte stoffer er forbudt.

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke kemiske stoffer og blandinger indeholdende creosot til træbeskyttelse omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.

§ 3

Import, salg og anvendelse af varer behandlet med kemiske stoffer og blandinger som nævnt i § 1, er forbudt.

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke træ behandlet med creosot omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.

§ 4

Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 3 Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 5

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 2 og § 3.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

 • 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

 • 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot ophæves.