14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

Bekendtgørelse nr. 1368 af 25. november 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ved creosot forstås i denne bekendtgørelse:

 • 1) Creosot, EINECS nr. 232-287-5, CAS nr. 8001-58-9.

 • 2) Creosotolie, EINECS nr. 263-047-8, CAS nr. 61789-28-4.

 • 3) Destillater (stenkulstjære), naphtalenolier, EINECS nr. 283-484-8, CAS nr. 84650-04-4.

 • 4) Creosotolie, acenaphthenfraktion, EINECS nr. 292-605-3, CAS nr. 90640-84-9.

 • 5) Destillater (stenkulstjære), øvre EINECS nr. 266-026-1, CAS nr. 65996-91-0.

 • 6) Anthracenolie, EINECS nr. 292-602-7, CAS nr. 90640-80-5.

 • 7) Tjæresyrer, stenkuls-, rå EINECS nr. 266-019-3, CAS nr. 65996-85-2.

 • 8) Creosot, træ-, EINECS nr. 232-419-1, CAS nr. 8021-39-4.

 • 9) Lavtemperaturtjæreolie, alkaliekstraheret, EINECS nr. 310-191-5, CAS nr. 122384-78-5.

§2 Import, salg og anvendelse af kemiske stoffer og blandinger indeholdende de i § 1, nævnte stoffer er forbudt.

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke kemiske stoffer og blandinger indeholdende creosot til træbeskyttelse omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.

§3 Import, salg og anvendelse af varer behandlet med kemiske stoffer og blandinger som nævnt i § 1, er forbudt.

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder ikke træ behandlet med creosot omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.

§4 Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 3 Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 2 og § 3.

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 • 1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

 • 2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

 • 3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot ophæves.

profile photo
Profilside