14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1066 af 29. juni 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 1 og 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. december 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Formål

§1 Formålet med denne bekendtgørelse er blandt andet at sikre, at der på det regionale sundhedsområde kan foretages den nødvendige prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) og i en efterfølgende periode.

Kapitel 2

Fravigelse af regler om regionale behandlingstilbud m.v.

§2 Regionsrådet kan på baggrund af en samlet vurdering af regionens samlede behandlings- og personalekapacitet prioritere denne kapacitet til:

  • 1) Udredning og behandling af patienter med akutte og livstruende sygdomme, herunder patienter med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), der har behov for sygehusbehandling, herunder intensiv behandling.

  • 2) Iværksættelse og bemanding af andre foranstaltninger i direkte relation til udredning og behandlingen af patienter med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), herunder indsatser vedrørende logistik, særlige hygiejneforanstaltninger m.v.

  • 3) Udredninger og behandlinger, som er blevet udskudt som følge af beslutninger efter nr. 1 og 2.

Stk. 2 Regionsrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 beslutte at udskyde planlagte og fremtidige undersøgelser, behandlinger, indkaldelser m.v., herunder se bort fra tidsfrister og kadencer efter følgende bestemmelser i sundhedsloven og regler fastsat i medfør heraf:

  • 1) § 82 a, stk. 1, 2. pkt., om udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger.

  • 2) § 82 b om retten til hurtig udredning.

  • 3) § 87, stk. 1-3, om udvidet frit sygehusvalg.

Stk. 3 Regionrådet kan på baggrund af vurderingen efter stk. 1 beslutte at se bort fra følgende oplysningspligter i sundhedsloven:

Stk. 4 Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse i det psykiatriske sundhedsvæsen.

Stk. 5 Regionsrådet skal anvende den behandlings- og personalemæssige kapacitet, der frigøres som følge af beslutninger efter stk. 2 og 3, til udredning, behandling m.v., jf. stk. 1.

Stk. 6 Regionsrådet skal løbende vurdere nødvendigheden af beslutninger efter stk. 2 og 3, og om betingelserne efter stk. 1 fortsat er opfyldt. Beslutninger efter stk. 2 og 3 skal ophæves straks, når betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt.

§3 Kravet om, at regionen skal afholde en dialogsamtale med klager inden fire uger efter, at Styrelsen for Patientklager har fremsendt klagen til regionen, jf. § 1, stk. 5, 3. pkt., i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, finder ikke anvendelse.

Kapitel 3

Fravigelse af regler om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn

§4 Møderne i Det Psykiatriske Patientklagenævn skal afholdes som videomøder. Møderne kan dog afholdes som telemøder, såfremt den afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages over, ikke har det tekniske udstyr til at afholde videomøder.

Stk. 2 Betingelsen om, at møderne i det Psykiatriske Patientklagenævn kun undtagelsesvist kan afholdes som telemøder, såfremt der sker elektronisk nedbrud eller lignende, jf. § 8, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1077 af 27. oktober 2019 om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn, finder ikke anvendelse.

Stk. 3 Kravet om, at møderne i Det Psykiatriske Patientklagenævn skal afholdes på den afdeling, hvor patienten er eller har været indlagt i forbindelse med det tvangsindgreb, der klages over, såfremt patienten ikke ønsker, at mødet afholdes som video- eller telemøde, jf. § 8, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1077 af 27. oktober 2019 om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn, finder ikke anvendelse.

Kapitel 4

Fravigelse af regler om assisteret reproduktion

§5 Bestemmelsen om, at assisteret reproduktion ikke må finde sted i de tilfælde, hvor den kvinde, der skal føde barnet, er ældre end 45 år, jf. § 6 i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., finder ikke anvendelse for kvinder, hvis behandling med assisteret reproduktion ikke er gennemført som følge af håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§6 Bestemmelsen om, at befrugtede og ubefrugtede menneskelige æg kan opbevares i op til 5 år, hvorefter æggene skal destrueres, jf. § 15, stk. 1, 1. pkt., i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og § 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 672 af 8. maj 2015 om assisteret reproduktion, finder ikke anvendelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 § 2, stk. 4, træder i kraft den 1. september 2020.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 364 af 4. april 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) ophæves.

Stk. 4 Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2021, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5 Kapitel 3 ophæves den 1. marts 2021.

Stk. 6 Kapitel 4 ophæves den 1. februar 2021.

profile photo
Profilside