Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner efter straffuldbyrdelsesloven for indsatte, prøveløsladte og betinget dømte § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 421 af 09. april 2015

§ 1

Pligten for kriminalforsorgsområdet efter straffuldbyrdelseslovens § 31, stk. 2, 1. pkt., til at udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen gælder ikke i forhold til indsatte, der udstår fængselsstraf i 4 måneder eller derunder.

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1 skal der dog udarbejdes en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen, hvis den indsatte forventes løsladt på prøve med vilkår om tilsyn, eller

  • 1) den indsatte er under 18 år,

  • 2) den indsatte er under 26 år og har en anden etnisk baggrund end dansk,

  • 3) den indsatte efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende ophold,

  • 4) den indsatte efter løsladelsen ikke skønnes at være sikret passende underhold,

  • 5) den indsatte har forsørgelsespligt over for børn, som de sociale myndigheder som følge af strafudståelsen har tilbudt hjælpeforanstaltninger, eller

  • 6) særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.