Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 1748 af 20. december 2006

I medfør af § 13 a, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1585 af 20. december 2006, og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service yder befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter efter reglerne i denne bekendtgørelse til personer, som Styrelsen har henvist til gratis vejledende specialrådgivning i henhold til § 13, stk. 1 og 3, i lov om social service, hvis udgiften ikke bliver afholdt af en anden myndighed i forbindelse med myndighedens sagsbehandling.

Stk. 2 Godtgørelse af udgifter efter stk. 1 ydes kun, når afstanden til eller fra det specialrådgivningssted, som Styrelsen har anvist, overstiger 50 km.

Befordringsgodtgørelse
§ 2

Befordringsgodtgørelse ydes ved transport mellem bopælen eller det midlertidige opholdssted og specialrådgivningsstedet. Befordringen skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel.

Godtgørelse af andre nødvendige rejseudgifter
§ 3

Til personer, der har krav på befordringsgodtgørelse, ydes på rejser, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om time- og dagpenge m.v.

Ledsager
§ 4

Der ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager til en person, der er omfattet af § 1, hvis ledsagelsen er nødvendig på grund af personens alder eller helbredstilstand. Der ydes tillige befordringsgodtgørelse til en ledsager til hen- eller hjemrejse uden ledsagelse af den person, der er henvist til en specialrådgivningsydelse, hvis ledsagelsen nødvendiggør mere end 12 timers fravær fra hjemstedet.

Stk. 2 Til en ledsager, som har krav på befordringsgodtgørelse, ydes på rejser, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om time- og dagpenge m.v.

Ikrafttrædelse
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2007 og har virkning fra 1. januar 2007.