14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser

Bekendtgørelse nr. 1748 af 20. december 2006

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter i sager, hvor Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service anviser specialrådgivningsydelser

I medfør af § 13 a, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1585 af 20. december 2006, og efter forhandling med undervisningsministeren fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service yder befordringsgodtgørelse og dækning af andre nødvendige rejseudgifter efter reglerne i denne bekendtgørelse til personer, som Styrelsen har henvist til gratis vejledende specialrådgivning i henhold til § 13, stk. 1 og 3, i lov om social service, hvis udgiften ikke bliver afholdt af en anden myndighed i forbindelse med myndighedens sagsbehandling.

Stk. 2 Godtgørelse af udgifter efter stk. 1 ydes kun, når afstanden til eller fra det specialrådgivningssted, som Styrelsen har anvist, overstiger 50 km.

§2 Befordringsgodtgørelse
Befordringsgodtgørelse ydes ved transport mellem bopælen eller det midlertidige opholdssted og specialrådgivningsstedet. Befordringen skal ske med det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel.

§3 Godtgørelse af andre nødvendige rejseudgifter
Til personer, der har krav på befordringsgodtgørelse, ydes på rejser, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om time- og dagpenge m.v.

§4 Ledsager
Der ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager til en person, der er omfattet af § 1, hvis ledsagelsen er nødvendig på grund af personens alder eller helbredstilstand. Der ydes tillige befordringsgodtgørelse til en ledsager til hen- eller hjemrejse uden ledsagelse af den person, der er henvist til en specialrådgivningsydelse, hvis ledsagelsen nødvendiggør mere end 12 timers fravær fra hjemstedet.

Stk. 2 Til en ledsager, som har krav på befordringsgodtgørelse, ydes på rejser, der nødvendiggør overnatning uden for hjemmet, overnatningsgodtgørelse (hoteldispositionsbeløb) og time- og dagpenge efter laveste sats i Finansministeriets til enhver tid gældende cirkulære om time- og dagpenge m.v.

§5 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2007 og har virkning fra 1. januar 2007.

profile photo
Profilside