14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 863 af 12. juni 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 16. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål
Reglerne i §§ 2-5 har til formål at give bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne og derved medvirke til at afbøde de afledte virkninger for elevernes gennemførelse af erhvervsuddannelsernes praktikuddannelse, som er eller vil kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes eller er truffet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Disse regler fraviger og supplerer midlertidigt bestemmelserne i lovgivningen om erhvervsuddannelser i forbindelse med de midlertidige foranstaltninger, som er eller har været fastsat til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, så længe adgang til og undervisning i skolepraktik er omfattet af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

§2 Suspension af begrænsninger i adgang til optagelse i skolepraktik for visse elever
Karensreglen i § 66 a, stk. 1, 2. pkt., i lov om erhvervsuddannelser om, at en elev, der tager imod et tilbud om skolepraktik, først kan påbegynde undervisning i skolepraktik en måned efter grundforløbets afslutning, er suspenderet fra den 1. juli 2020. Suspensionen efter 1. pkt. betyder, at eleven i suspensionsperioden kan påbegynde undervisning i skolepraktik, umiddelbart efter at eleven har taget imod tilbuddet om skolepraktik, dog tidligst fra grundforløbets afslutning og senest en måned efter. Tilsvarende gælder med hensyn til karensreglen på 1 til 3 måneder i § 66 a, stk. 5, i lov om erhvervsuddannelser for elever på fordelsuddannelser.

Stk. 2 Uanset at en elev, som efter stk. 1 er påbegyndt i skolepraktik i juli måned 2020, har modtaget SU for juli måned, er eleven berettiget til et beløb svarende til skolepraktikydelse for juli måned, dog fraregnet SU-stipendier og -tillæg, som er ydet til eleven for juli måned. Reglen i 1. pkt. gælder dog ikke for elever, som den 1. august 2020 eller før er udmeldt fra eller har afbrudt sin uddannelse.

Stk. 3 Uanset at en elev har modtaget SU for den måned, i hvilken eleven efter stk. 1 er påbegyndt i skolepraktik, er eleven berettiget til et beløb svarende til skolepraktikydelse for den pågældende måned, hvor eleven har været i skolepraktik. Hvis eleven ikke har været i skolepraktik i hele den pågældende måned, udgør det beløb svarende til skolepraktikydelse, som eleven er berettiget til efter 1. pkt., den andel af skolepraktikydelsen, som vedrører den del af den pågældende måned, i hvilken eleven har været i skolepraktik. Fra beløbet efter 1. og 2. pkt. fratrækkes SU-stipendier og –tillæg, som er ydet til eleven for den pågældende måned, i hvilken eleven har været i skolepraktik. Reglerne i 1. - 3. pkt. gælder dog ikke for elever, som er udmeldt fra eller har afbrudt deres uddannelse senest den 1. i den efterfølgende måned.

§3 Reglen i § 66 a, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, suspenderes indtil den 31. december 2020 for elever, hvis uddannelsesaftale fra den 16. marts 2020 eller senere bliver eller er blevet opsagt i aftalens prøvetid. Suspensionen efter 1. pkt. betyder, at institutionen skal give tilbud om skolepraktik til egnede praktikpladssøgende elever, som er omfattet af suspensionen efter 1. pkt., og at optagelse i skolepraktik skal ske snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. Tilsvarende gælder med hensyn elever, der optages efter § 66 e, stk. 2.

Stk. 2 For elever omfattet af stk. 1, finder § 66 a, stk. 2, 3. pkt., i lov om erhvervsuddannelser, hvorefter eleven ikke optages til skolepraktik, før der er truffet afgørelse eller indgået forlig om afslutning på af en tvistighed, ikke anvendelse.

§4 Institutionen kan fra den 1. juli 2020 optage elever, der mister deres ny mesterlæreaftale, jf. § 12, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelse, i skolepraktik, når eleverne opfylder de almindelige betingelser for optagelse i skolepraktik, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Elever i ny mesterlære, der mister deres aftale under prøvetiden, kan optages i skolepraktik efter stk. 1 fra det tidspunkt, hvor de mister deres aftale, jf. § 3. Hvis eleven mister aftalen efter prøvetidens afslutning, kan eleven optages i skolepraktik efter stk. 1, hvis uddannelsesaftalen er mistet uforskyldt, jf. § 66 a, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3 Elever, der mister en ny mesterlæreaftale, optages i skolepraktik efter stk. 1 i dimensionerede uddannelser uden brug af kvoteplads.

Stk. 4 Institutionen inddrager det faglige udvalg for uddannelsen i tilfælde af tvivl om den praktiske tilrettelæggelse af skolepraktikken for den enkelte elev.

§5 Ekstraordinær skolepraktik
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsuddannelse kan fra den 1. juli 2020 udbyde ekstraordinær skolepraktik i uddannelser, hvor der normalt ikke udbydes skolepraktik. Dette gælder dog ikke uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent (SOSU) samt pædagogisk assistent (PAU). De faglige udvalg inddrages i relevante spørgsmål i forhold til at vurdere, om læringsmål- og kompetence-mål kan nås i forbindelse med etableringen af den ekstraordinære skolepraktik.

Stk. 2 Ekstraordinær skolepraktik efter stk. 1 i en uddannelse kan udbydes af institutionen, hvis institutionen er godkendt til udbud af hovedforløbet, og hvis institutionen har haft aktivitet på hovedforløbet inden for det seneste år forud for det tidspunkt, hvor institutionen påbegynder udbuddet af ekstraordinær skolepraktik i hovedforløbet.

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan som vilkår for en institutions godkendelse til at udbyde hovedforløbet af en erhvervsuddannelse pålægge institutionen at udbyde ekstraordinær skolepraktik efter stk. 1, hvis institutionen opfylder betingelserne herfor i stk. 1 og 2, og hvis der på uddannelsens hovedforløb ikke i tilstrækkeligt omfang udbydes ekstraordinær skolepraktik i forhold til behovet herfor.

§6 Elever i ekstraordinær skolepraktik efter § 5, stk. 1, har de samme rettigheder og pligter som elever i almindelig skolepraktik. Institutionen har pligt til fortsat at bistå elever i ekstraordinær skolepraktik med at få praktik i en virksomhed.

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 2 - 4 finder tilsvarende anvendelse for elevers adgang til optagelse i ekstraordinær skolepraktik. Bestemmelsen i § 66 f, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelse finder tilsvarende anvendelse for elever i ekstraordinær skolepraktik. De øvrige bestemmelser i lov om erhvervsuddannelser og regler fastsat i medfør af loven finder i øvrigt i videst mulige omfang tilsvarende anvendelse på ekstraordinær skolepraktik efter § 5, stk. 1, jf. dog § 7.

§7 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bemyndiges til for en institutions udbud af ekstraordinær skolepraktik i særlige tilfælde at træffe beslutning om konkret fravigelse fra de i § 6, stk. 2, 3. pkt., nævnte bestemmelser og regler. Dette gælder dog ikke fravigelser, som vil indebære en fravigelse fra reglerne i § 5, stk. 1 – 2, § 6, stk. 1, eller et påbud efter § 5, stk. 3. Styrelsen bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere vilkår for udbud af ekstraordinær skolepraktik, herunder at nærmere bestemte af de bestemmelser eller regler, som er nævnt i § 6, stk. 2, 3. pkt., ikke kan fraviges.

§8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2020, jf. dog stk. 3-7.

Stk. 3 § 2, stk. 3, ophæves den 1. marts 2021 og har virkning for skolepraktikforløb, der er påbegyndt den 1. august 2020 eller senere.

Stk. 4 §§ 3 og 4 har fortsat virkning for skolepraktik for elever, der senest den 31. december 2020 mister deres ny mesterlæreaftale eller mister deres uddannelsesaftale i prøvetiden. Det er dog en forudsætning, at eleven senest den 15. januar 2021 accepterer et tilbud fra skolen om optagelse i skolepraktik til påbegyndelse senest den 15. januar 2021.

Stk. 5 § 1 og §§ 5-7 ophæves den 1. marts 2021. § 1 og §§ 5-7 har dog fortsat virkning for ekstraordinær skolepraktik for elever, der den 1. marts 2021 er optaget i ekstraordinær skolepraktik eller uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, og som senest den 15. marts 2021 accepterer et tilbud fra skolen om optagelse i ekstraordinær skolepraktik til påbegyndelse senest den 15. marts 2021, jf. dog stk. 6 og 7. Det er dog en forudsætning for optagelse, at eleven senest den 1. marts 2021 har meddelt skolen om opsigelsen.

Stk. 6 Optag af elever til ekstraordinær skolepraktik fra den 1. januar 2021 kan kun ske på uddannelser og institutioner, der pr. 31. december 2020 har oprettet udbud af ekstraordinær skolepraktik.

Stk. 7 Ekstraordinær skolepraktik for elever, der optages i perioden fra den 1. januar til den 1. marts 2021, ophører pr. 31. december 2021.

Stk. 8 Bekendtgørelse nr. 844 af 12. juni 2020 om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne ophæves.

profile photo
Profilside