Bekendtgørelse om beboerrepræsentation § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om beboerrepræsentation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 748 af 30. maj 2022

§ 5

Når beboerrepræsentanterne er valgt, påhviler det dem at meddele udlejeren resultatet af valget med angivelse af, til hvem udlejeren med frigørende virkning kan eller skal henvende sig angående spørgsmål, som kan eller skal forelægges for beboerrepræsentanterne.

Stk. 2 Beboerrepræsentanterne skal samtidig give meddelelse til udlejeren om størrelsen af det beløb, der er truffet beslutning om i henhold til § 4, stk. 4. Udlejeren opkræver beløbet hos lejerne af beboelseslejligheder sammen med huslejen og udbetaler det til beboerrepræsentanterne i takt hermed. Beløbet skal fremgå af huslejeopkrævningen.

Stk. 3 I ejendomme med 3 beboerrepræsentanter tegner beboerrepræsentanterne i forening beboerrepræsentationen. I ejendomme med 1 beboerrepræsentant tegner beboerrepræsentanten beboerrepræsentationen udadtil.

Stk. 4 Denne bekendtgørelse udgør beboerrepræsentationens vedtægter med mindre andet som supplement hertil er besluttet.