Bekendtgørelse om beboerrepræsentation § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om beboerrepræsentation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 748 af 30. maj 2022

§ 3

Beboermødet kan oprette en beboerrepræsentation og vælge beboerrepræsentanter, når mindst 50 pct. af de fremmødte lejere af beboelseslejligheder giver tilslutning hertil.

Stk. 2 Fremmøde efter stk. 1 kan ske ved lejerens personlige fremmøde. Fremmøde kan endvidere ske ved, at lejeren lader sig repræsentere af et husstandsmedlem. Endelig kan fremmøde ske ved fuldmagt.

Stk. 3 Er ikke 50 pct. af samtlige lejere af beboelseslejligheder fremmødt, jf. stk. 2, på beboermødet, skal beslutning om at oprette beboerrepræsentation efterfølgende bekræftes ved en urafstemning blandt lejerne af beboelseslejlighederne.

Stk. 4 Beboerrepræsentationen er herefter oprettet, såfremt flertallet af de ved urafstemningen afgivne stemmer går ind herfor.

Stk. 5 Urafstemningen er skriftlig. Hvert enkelt beboelseslejlighed har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6 Reglerne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved beslutninger om at ophæve beboerrepræsentationen.