14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne det samlede kvartalsvise bidrag. Bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved opgørelse af lønperiodens timetal anvendes reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension §§ 4 og 5.

•••

Stk. 2 Bidraget beregnes ved anvendelse af de i bilag 1 angivne bidragssatser. Satserne er beregnet på grundlag af det årlige barselsudligningsbidrag for en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet lønmodtager.

•••

Stk. 3 For lønmodtagere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilag 1.

•••

Stk. 4 Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales bidrag for, efter reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2, stk. 8.

•••
profile photo
Profilside