Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 29

Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen skal senest ved udgangen af hver måned videregive oplysninger om udbetaling af barselsdagpengerefusion og udbetaling af barselsdagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende til Barsel.dk, herunder oplysninger om:

  • 1) Det ugentlige timetal, som den dagpengeberettigede er berettiget til dagpenge i.

  • 2) Hvilken bestemmelse i barselsloven, som den barselsdagpengeberettigede er berettiget til dagpenge efter.

  • 3) Det ugentlige timetal, som der er udbetalt dagpengerefusion for.

  • 4) Arbejdsgiveres indberetninger af lønoplysninger og ændringer heri.

  • 5) Barnets CPR-nummer.

  • 6) Den procentvise andel, som den selvstændigt erhvervsdrivende holder orlov.

  • 7) Den beregnede timesats, som der er udbetalt barselsdagpenge for.