Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 28

Som beregningsgrundlag for en selvstændigt erhvervsdrivende, jf. § 27, stk. 1 og 2, anvendes årsopgørelsens oplysninger om:

  • 1) Overskud af virksomhed og udlejningsejendom.

  • 2) Indtægt overført til medarbejdende ægtefæller.

  • 3) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter barselsudligningsloven og andre indtægter, jf. § 26, stk. 1-3.

Stk. 2 Som beregningsgrundlag for en medarbejdende ægtefælle anvendes årsopgørelsen oplysninger om:

  • 1) Indtægt overført til medarbejdende ægtefælle.

  • 2) Egne syge- og barselsdagpenge, kompensation efter barselsudligningsloven og andre indtægter, jf. § 26, stk. 1-3.

Stk. 3 Kompensation beregnet efter stk. 1 og 2, kan ikke reguleres som følge af senere ændringer af arbejdsfortjenesten.

Stk. 4 Ved beregning af kompensation til personer, der før barselsdagpengeperiodens begyndelse modtog en godtgørelse efter lov om social service for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov modtog vederlag ved pasning af en døende eller modtog dagpenge efter barselslovens § 26 ved pasning af et alvorligt sygt barn, anvendes årsopgørelsen for det senest forudgående regnskabsår eller et revisorattesteret regnskab.