14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Til lønindtægt, der kan udløse lønrefusion, jf. lovens § 2, regnes de indkomster, der efter kildeskattelovgivningen anses for A-indkomst og er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

•••

Stk. 2 Til lønindtægt regnes endvidere følgende indkomster, selv om de ikke anses for A-indkomst, jf. stk. 1:

  • 1) Løn m.v. til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning.

  • 2) Værdi af fri kost og andre naturalydelser, der ydes som vederlag i et tjenesteforhold.

  • 3) Løn udbetalt af fremmede stater, af internationale organisationer, herværende diplomatiske repræsentationer og medlemmer af sådanne, samt af fremmede staters herværende udsendte konsuler.

  • 4) Anden B-indkomst, som er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand.

•••

Stk. 3 Lønindtægten opgøres efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.

•••

Stk. 4 Lønrefusionen udgør forskellen mellem det maksimale barselsdagpengebeløb pr. time, der kan udbetales efter barselslovens § 35, stk. 1, og timelønnen opgjort efter stk. 1-3 inden for kroneloftet, jf. § 17, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside