Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 17

Lønrefusion udbetales til arbejdsgivere, der har udbetalt løn i situationer omfattet af §§ 22-23, og som efter barselslovens § 39 er berettiget til barselsdagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Lønrefusionen udgør forskellen mellem barselsdagpenge og den løn, der er beregnet barselsdagpenge på baggrund af inden for et fastsat kroneloft på 225,27 kr. pr. time. Udbetales der ikke fuld løn under barsel, udgør refusionen forskellen mellem barselsdagpenge og løn under barsel inden for det fastsatte kroneloft.

Stk. 3 Der kan ikke udbetales lønrefusion, når arbejdsgiveren er fuldt omfattet af en godkendt decentral barselsudligningsordning, og lønmodtageren er tilsluttet denne.

Stk. 4 Såfremt der for en lønmodtager for samme dag bliver udbetalt løn fra flere arbejdsgivere med ret til lønrefusion, deles lønrefusionen mellem arbejdsgiverne i forhold til det antal timer med lønrefusion, som de enkelte arbejdsforhold berettiger til.

Stk. 5 Lønmodtagere, for hvem arbejdsgiveren er fritaget for at betale bidrag, jf. § 2, kan udløse en lønrefusion til arbejdsgiveren, jf. lovens § 2.

Stk. 6 Barsel.dk beregner lønrefusionen på grundlag af de oplysninger, som Barsel.dk indhenter fra Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen, jf. § 29.