14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Kapitel 3

Beregning og indbetaling af bidrag for arbejdsgivere, der er delvist omfattet af Barsel.dk

§5 Arbejdsgivere, hvor ikke alle lønmodtagere er omfattet af Barsel.dk, skal selv beregne det samlede kvartalsvise bidrag. Bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Ved opgørelse af lønperiodens timetal anvendes reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension §§ 4 og 5.

Stk. 2 Bidraget beregnes ved anvendelse af de i bilag 1 angivne bidragssatser. Satserne er beregnet på grundlag af det årlige barselsudligningsbidrag for en fuldtidsbeskæftiget månedslønnet lønmodtager.

Stk. 3 For lønmodtagere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilag 1.

Stk. 4 Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales bidrag for, efter reglerne i bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2, stk. 8.

§6 Arbejdsgiveren skal indberette det samlede kvartalsvise bidrag til Barsel.dk for hver lønmodtager, jf. § 7, stk. 1. Indberetning kan ske via et lønservicebureau, som har aftale med Arbejdsmarkedets Tillægspension eller via hjemmesiden Virk.dk.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der i et kvartal ikke har beskæftiget lønmodtagere omfattet af barselsudligningsordningen, skal give Barsel.dk meddelelse herom i forbindelse med den kvartalsvise indberetning.

Stk. 3 En arbejdsgiver skal indberette for de elever, som arbejdsgiveren er fritaget for at indbetale bidrag for, jf. § 3, nr. 1. Bidraget skal indberettes med 0 kr.

§7 Barsel.dk opkræver det indberettede kvartalsvise bidrag. Bidraget for 1.-4. kvartal forfalder til betaling og har sidste rettidige betalingsdag, jf. tidspunkterne i bilag 3.

Stk. 2 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidraget.

Stk. 3 Falder sidste rettidige betalingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

Stk. 4 Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret arbejdsgiverens konto senest sidste rettidige betalingsdag.

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Barsel.dk.

§8 En arbejdsgiver, der er tilmeldt et lønservicebureau, kan efter nærmere aftale mellem lønservicebureauet og udbyderen af den digitale post-løsning få overført bidragene til Barsel.dk. Arbejdsgiveren kan vælge selv at betale bidragene. Vælger arbejdsgiveren at betale selv, skal pågældende arbejdsgiver aktivt afmelde den automatiske overførsel af bidragene.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Nets Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning anvist af Barsel.dk, hvorefter beløbet automatisk overføres til Barsel.dk.

Stk. 3 Arbejdsgiveren kan vælge at betale bidragene ved at benytte Elektronisk indbetalingskort. Dette sker ved, at arbejdsgiveren tilmelder sig via sin netbank.

Stk. 4 De arbejdsgivere, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et indbetalingskort fra Barsel.dk.

Stk. 5 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af bidragene. Hvis et indbetalingskort, jf. stk. 4, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Barsel.dk.

profile photo
Profilside