Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1011 af 28. juni 2022

I medfør af § 2, stk. 5, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar 2021, og § 2 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes efter forhandling med erhvervsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Indenrigsfart: fart udelukkende mellem danske havne.

 • 2) Udlandet: fremmede stater samt Færøerne og Grønland.

 • 3) Barselsloven: lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 235 af 12. februar 2021.

Kapitel 2 Personkreds
§ 2

Barselsdagpenge efter denne bekendtgørelse ydes til personer, der hører til en af følgende persongrupper:

 • 1) Søfarende, der er tjenestegørende på et dansk handelsskib, medmindre skibet udelukkende sejler i indenrigsfart.

 • 2) Søfarende, der opholder sig i udlandet, og som inden for de seneste 2 uger har været tjenestegørende på dansk handelsskib, for så vidt de ikke efter tjenestens ophør har taget anden erhvervsmæssig beskæftigelse.

 • 3) Søfarende, hvis tjenesteforhold ikke er knyttet til et bestemt handelsskib (rederiansatte) under tjenstligt ophold i udlandet.

 • 4) Søfarende af de grupper, der er nævnt under nr. 1 eller 3, under rejse til eller fra skibet.

Kapitel 3 Almindelige betingelser
§ 3

Barselsdagpenge til søfarende kan ydes ved fravær i forbindelse med graviditet og fødsel i de perioder, der fremgår af dette kapitel.

§ 4

Dagpenge ydes af

 • 1) arbejdsgiveren ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, jf. § 6, stk. 3, og

 • 2) Søfartsstyrelsen i øvrige tilfælde.

§ 5

Ret til barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen har søfarende, der

 • 1) har været tilknyttet det danske arbejdsmarked i de seneste 13 uger før fraværets begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer,

 • 2) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, eller

 • 3) er elever i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

Stk. 2 Til beskæftigelsesperioder efter stk. 1, nr. 1, medregnes perioder, hvor den søfarende har været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til beskæftigelsesperioder efter stk. 1, nr. 1, hører endvidere perioder, hvor den søfarende har været beskæftiget i et andet EU/ EØS-land, jf. EU’s forordninger om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Kapitel 4 Perioder med ret til barselsdagpenge
§ 6

En kvindelig søfarende er berettiget til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen.

Stk. 2 Kvinden er berettiget til dagpenge inden 4 ugers perioden før fødslen, hvis

 • 1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fostret, eller

 • 2) hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fostret, eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde, og arbejdsgiveren ikke har tilbudt hende anden passende beskæftigelse.

Stk. 3 Arbejdsgiveren udbetaler dagpenge under fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser. Bestemmelsen finder ikke anvendelse i det omfang, en pligt for arbejdsgiveren til at udbetale dagpenge eller anden passende ydelse følger af kollektiv overenskomst, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktiv nr. 92/85 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer.

§ 7

Der kan ydes barselsdagpenge i indtil 28 uger efter fødslen.

Stk. 2 Mor har ret til barselsdagpenge i de første 10 uger efter fødslen. Far eller medmor har i samme periode ret til barselsdagpenge i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 10 uger efter fødslen.

Stk. 3 Herudover har forældrene hver ret til barselsdagpenge i yderligere 9 uger efter udløbet af den 10. uge efter fødslen. Far eller medmor har dog ret til at påbegynde de 9 uger inden for de første 10 uger efter fødslen. De 9 uger skal holdes inden udgangen af 28 uger efter barnets fødsel.

§ 8

Hvis barnet er indlagt på sygehus, kan den periode, hvor der er ret til barselsdagpenge, forlænges eller udsættes.

Stk. 2 Såfremt den søfarende ikke genoptager arbejdet, forlænges den periode, hvor der er ret til barselsdagpenge, med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under de første 28 uger efter fødslen. Barselsdagpengeperioden kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at forlænge barselsdagpengeperioden gælder ikke fars eller medmors ret til barselsdagpenge i 2 uger efter § 7, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3 Hvis den søfarende fortsætter eller genoptager arbejdet ved indlæggelsen, udsættes retten til barselsdagpenge for den resterende periode. Det er en betingelse, at den pågældende ophører med arbejdet ved udskrivelsen, og at udskrivelsen finder sted inden 9 måneder fra fødslen.

§ 9

Far eller medmor indtræder i mors ret til barselsdagpenge efter § 7, stk. 2, 1. pkt., hvis mor dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet.

Stk. 2 Den søfarende kan uden at miste retten til dagpenge deltage i fritidsundervisning, når hensynet til barnet ikke taler imod dette.

§ 10

Barselsdagpenge efter dette kapitel udbetales til søfarende, der ved påbegyndelsen af fraværet opfylder de beskæftigelseskrav, der er nævnt i § 5.

Stk. 2 Ved opgørelse af beskæftigelseskravet efter stk. 1, medregnes perioder, hvor den søfarende på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet ophøre med arbejdet inden 4 uger før fødslen, eller det efter en lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at den sikrede var skånet for arbejde, selv om betingelserne i § 6, stk. 2, ikke var opfyldt.

Stk. 3 Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for udbetaling af dagpenge efter § 6, stk. 3.

§ 11

Under ophold i udlandet udbetaler Søfartsstyrelsen barselsdagpenge for de barselsdagpengeperioder, der tilkommer en søfarende efter dette kapitel.

§ 12

Ved ophold her i landet eller ved ankomst her til landet overgår udbetalingen af barselsdagpenge til Udbetaling Danmark efter barselslovens regler.

§ 13

Søfartsstyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for indgivelse af anmodning om barselsdagpenge i anledning af fravær ved graviditet og fødsel og om dokumentation i form af lægeerklæringer, når der er tale om fravær efter § 6, stk. 2.

Kapitel 5 Beregning og udbetaling
§ 14

Barselsdagpenge ydes på grundlag af lønindtægt som søfarende.

Stk. 2 Søfartsstyrelsen kan beslutte,

 • 1) i hvilket omfang personer med indtægter, som ikke er skattepligtige her i landet, har ret til barselsdagpenge, og

 • 2) at personer, der har ret til barselsdagpenge i et andet land, ikke har ret til barselsdagpenge her i landet.

§ 15

Dagpenge efter § 6, stk. 3, udbetales med et beløb af samme størrelse som hyre under sygdom (sygehyre) efter lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.

Stk. 2 Barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, herunder refusion af barselsdagpenge pr. uge, kan ikke overstige det højeste barselsdagpengebeløb pr. uge, der er fastsat efter barselsloven.

Stk. 3 For søfarende, der er eller har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen på samme måde, som der for denne personkreds beregnes arbejdsløshedsdagpenge efter bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen.

Stk. 4 Søfartsstyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, bestemme, at barselsdagpenge udbetales med et andet beløb end sygehyren, jf. dog stk. 2.

Kapitel 6 Finansiering og refusion
§ 16

Arbejdsgiveren afholder udgifterne til dagpenge ved fravær på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, mens de øvrige udgifter til barselsdagpenge afholdes af Søfartsstyrelsen eller Udbetaling Danmark.

§ 17

En arbejdsgiver, der yder løn eller sygehyre under fravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som den søfarende ellers ville have ret til fra Søfartsstyrelsen vedrørende samme arbejdsforhold, dog højst med et beløb svarende til den udbetalte løn eller sygehyre for samme tidsrum.

Stk. 2 Den erstatning, der ydes efter § 45, jf. § 16 og § 47, stk. 3, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. til en skibsofficer og til en skibsfører, som afskediges på grund af sygdom, anses efter denne bekendtgørelse som løn.

Stk. 3 Søfartsstyrelsen fastsætter regler om anmeldelse af krav om udbetaling af refusion af barselsdagpenge til arbejdsgiveren.

Stk. 4 Søfartsstyrelsen kan fastsætte retningslinjer om refusionsanmodningens form og indhold.

Kapitel 7 Tillæg til refusion
§ 18

En arbejdsgiver, som modtager refusion, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2 Opgørelse af tillægget sker på grundlag af den refusion, som Søfartsstyrelsen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 19. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3 Søfartsstyrelsen opgør og udbetaler tillægget til refusion. Søfartsstyrelsens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten.

§ 19

Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

 • 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

 • 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

 • 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

 • 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

 • 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

 • 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

 • 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

 • 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

 • 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

 • 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

 • 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§ 20

Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 21

Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Søfartsstyrelsen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår § 19. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 22.

Stk. 2 Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 22

Når arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 35.

Kapitel 8 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension
§ 23

Ved udbetaling af barselsdagpenge til søfarende, der er fyldt 16 år, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15 sammenholdt med § 2 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 De nærmere regler for beregningen af bidraget fastsættes af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension efter principperne i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Den søfarende betaler 1/3 af bidraget, og arbejdsgiveren 2/3, når der udbetales dagpenge efter § 6, stk. 3, og Søfartsstyrelsen 2/3, når der i øvrigt ydes barselsdagpenge efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Det lønmodtagerbidrag, som beregnes af Søfartsstyrelsen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 5 Den søfarendes del af bidraget tilbageholdes ved barselsdagpengeudbetalingen.

§ 24

Søfartsstyrelsens indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension dækkes af et bidrag fra arbejdsgiveren.

Stk. 2 Arbejdsgiverbidraget beregnes i forhold til antallet af lønmodtagere, herunder søfarende, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og modtager barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen.

Kapitel 9 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning
§ 25

For søfarende, som modtager barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, indbetaler Søfartsstyrelsen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales alene bidrag til den obligatoriske pensionsordning for søfarende, der får indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag til obligatorisk pensionsordning for barselsdagpenge, som udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

Stk. 2 Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 26, på grundlag af barselsdagpengene til den søfarende efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 23, stk. 3. Bidraget opgjort pr. uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3 Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i barselsdagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 26

Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

 • 1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

 • 2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

 • 3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

 • 4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

 • 5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

 • 6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

 • 7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

 • 8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

 • 9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

 • 10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

 • 11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

Indberetning af bidrag
§ 27

Ved indberetning af barselsdagpenge til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Søfartsstyrelsen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 28 nævnte CVR-nummer.

Stk. 2 Søfartsstyrelsen skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag
§ 28

Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af barselsdagpenge indbetales af Søfartsstyrelsen. Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Søfartsstyrelsen betaler det samlede bidrag af dagpenge efter bekendtgørelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Søfartsstyrelsen indeholder bidraget på en beholdningskonto, hvorfra der afregnes til en bankkonto anvist af ATP. Indbetalingen sker på det særlige CVR-nummer, der anvendes til udbetaling af barselsdagpenge til søfarende.

Omberegning
§ 29

Hvis der sker omberegning eller ændring af barselsdagpenge til den søfarende for en periode, omberegner Søfartsstyrelsen bidraget til obligatorisk pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 26. Indbetaling af bidrag sker efter stk. 2, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 30.

Stk. 2 Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 28.

Tilbagebetaling af bidrag
§ 30

Hvis en søfarende helt eller delvist skal betale dagpenge tilbage til Søfartsstyrelsen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af dagpengene betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2 Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Søfartsstyrelsen på baggrund af Søfartsstyrelsens indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3 Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen i § 26, for den periode, som de dagpenge, der skal tilbagebetales, vedrører.

Kapitel 10 Klageregler
§ 31

Søfartsstyrelsens afgørelse om barselsdagpenge kan indbringes for Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg.

Stk. 2 Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalgs afgørelse træffes på et møde, hvori der deltager 2 ankechefer og 2 medlemmer udpeget af henholdsvis en rederiorganisation og en organisation for søfarende, jf. Retssikkerhedslovens § 59 a, stk. 5. Endvidere deltager et medlem udpeget efter indstilling fra KL og et medlem udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

§ 32

Klage til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg skal indgives inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Chefen for Ankestyrelsen kan se bort fra overskridelse af fristen, når der er særlig grund hertil.

Kapitel 11 Administration m.v.
§ 33

Administrationen af denne bekendtgørelse varetages af Søfartsstyrelsen, med mindre andet er bestemt.

§ 34

Søfartsstyrelsen skal i den tid, hvor Søfartsstyrelsen yder barselsdagpenge, påse, at betingelserne for at modtage barselsdagpenge fortsat er opfyldt.

§ 35

En søfarende, herunder en juridisk person, der har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne bekendtgørelse, skal tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.

Stk. 2 Krav på tilbagebetaling af for meget udbetalte ydelser efter denne bekendtgørelse kan modregnes i ydelser efter barselsloven og i ydelser efter denne bekendtgørelse.

§ 36

Den myndighed, der behandler en sag efter denne bekendtgørelse, kan kræve de oplysninger fra arbejdsgivere, søfarende, offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, sygehuse, klinikker, behandlende læger m.v., der er nødvendige for afgørelse om dagpenge og beregning heraf, herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Oplysninger om sikredes økonomiske forhold kan også indhentes i elektronisk form fra offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan pålægge Søfartsstyrelsen at tilvejebringe statistiske oplysninger.

Udlæg
§ 37

Krav på ydelser efter denne bekendtgørelse kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning, medmindre der er forløbet 3 måneder fra den dag, hvor ydelsen kunne kræves udbetalt. Aftaler om sådanne krav er ugyldige.

Ikrafttrædelse m.v.
§ 38

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Kapitel 4 finder ikke anvendelse for forældre til et barn født før den 2. august 2022. For sådanne forældre finder de hidtil gældende regler i kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 1110 af 26. november 2012 om barseldagpenge til søfarende anvendelse.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1110 af 26. november 2012 om barseldagpenge til søfarende ophæves.