Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

§ 5

Sikkerhedsstyrelsen skal træffe afgørelse om autorisation eller virksomhedsgodkendelse senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen over for den ansøgende virksomhed og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Stk. 3 Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan autorisationen eller godkendelsen anses for meddelt.