Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

§ 2

Ansøgningen, jf. § 1, skal indeholde følgende:

  • 1) Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.

  • 2) Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.

  • 3) Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til, jf. dog stk. 2.

  • 4) Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Hvis den fagligt ansvarlige er tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.

  • 5) Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt inden for virksomhedens normale forretningstid.

  • 6) Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende, jf. dog stk. 3.

  • 7) Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

Stk. 2 Ansøgningen skal ikke indeholde oplysning om CPR-nummer på virksomhedens fagligt ansvarlige, hvis den fagligt ansvarlige er fra et andet EU/ EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 3 En virksomhed, der er etableret i et andet EU/EØS-land, og som søger om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, skal ikke indsende dokumentation som nævnt i stk. 1, nr. 6. Virksomheden skal opfylde kravene i bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.