Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Ansøgning om autorisation
§ 1

Ansøgning om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og ansøgning om virksomhedsgodkendelse på gasområdet skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervsportalen Virk eller Kvikskranken.

§ 2

Ansøgningen, jf. § 1, skal indeholde følgende:

 • 1) Den ansøgende virksomheds eventuelle CVR-nummer.

 • 2) Oplysning om virksomhedens fysiske adresse.

 • 3) Navn og CPR-nummer på den eller de personer, der er virksomhedens fagligt ansvarlige inden for det fagområde, der ansøges om autorisation eller godkendelse til, jf. dog stk. 2.

 • 4) Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige, jf. nr. 3, er tilknyttet virksomheden som ansat, som eneindehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller som deltager i et interessentskab eller i et kommanditselskab. Hvis den fagligt ansvarlige er tilknyttet som ansat, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, hvorvidt den fagligt ansvarlige er ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse.

 • 5) Oplysning om hvorvidt virksomhedens fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt inden for virksomhedens normale forretningstid.

 • 6) Dokumentation for at virksomheden har ansøgt om godkendelse af sit kvalitetsledelsessystem hos en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans, og at kontrolinstansen efter en foreløbig gennemgang af kvalitetsledelsessystemet har fundet systemet fyldestgørende, jf. dog stk. 3.

 • 7) Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

Stk. 2 Ansøgningen skal ikke indeholde oplysning om CPR-nummer på virksomhedens fagligt ansvarlige, hvis den fagligt ansvarlige er fra et andet EU/ EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 3 En virksomhed, der er etableret i et andet EU/EØS-land, og som søger om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet, skal ikke indsende dokumentation som nævnt i stk. 1, nr. 6. Virksomheden skal opfylde kravene i bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

§ 3

Samtidig med indgivelse af ansøgning, jf. § 1, indbetales et gebyr. Gebyret fastsættes, så der sikres balance mellem gebyrindtægter og omkostninger ved Sikkerhedsstyrelsens administration af ordningen, og offentliggøres på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

§ 4

Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en ansøgning, jf. § 1, sender Sikkerhedsstyrelsen en kvittering til den ansøgende virksomhed med følgende oplysninger:

 • 1) Fristen for meddelelse af afgørelse om autorisation eller godkendelse, jf. § 5, stk. 1 og 2.

 • 2) At ansøgeren kan betragte autorisationen eller godkendelsen for meddelt, hvis ikke Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse, inden fristens udløb, jf. § 5, stk. 3.

 • 3) Klagemuligheder.

§ 5

Sikkerhedsstyrelsen skal træffe afgørelse om autorisation eller virksomhedsgodkendelse senest 60 dage efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen over for den ansøgende virksomhed og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Stk. 3 Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan autorisationen eller godkendelsen anses for meddelt.

Kapitel 2 Dispensation
§ 6

Efter ansøgning kan Sikkerhedsstyrelsen til en autoriseret eller godkendt virksomhed eller en virksomhed, der ansøger om autorisation eller godkendelse, meddele dispensation fra kravet i lovens § 9, stk. 1, nr. 1, om, at der i virksomheden er en fagligt ansvarlig, herunder i tilfælde hvor virksomhedens fagligt ansvarlige

 • 1) er afgået ved døden,

 • 2) er sygemeldt i mere end 6 uger,

 • 3) afholder barsels- eller forældreorlov i mere end 6 uger,

 • 4) er fratrådt, og den person, der skal indtræde som ny fagligt ansvarlig, endnu ikke har bestået den autorisationsgivende prøve, eller

 • 5) er fratrådt, og virksomheden redegør for, hvorfor det ikke har været muligt at tilknytte en ny fagligt ansvarlig fra det tidspunkt, hvor den fagligt ansvarlige fratrådte.

Stk. 2 Ansøgning om dispensation skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervsportalen Virk (www.virk.dk) eller Kvikskranken (www.businessindenmark.dk).

Stk. 3 Ved ansøgning om dispensation, jf. stk. 1, skal det oplyses, om virksomheden har taget stilling til, hvordan virksomhedens autorisationskrævende opgaver vil blive håndteret i dispensationsperioden.

Stk. 4 Dispensation, jf. stk. 1, kan gives i en periode af op til 3 måneder ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder.

Stk. 5 Dispensationen, jf. stk. 1, kan i særlige tilfælde forlænges i op til 1 år, hvis virksomheden er under tilsyn af en anden autoriseret eller godkendt virksomhed, hvis forretningsområde omfatter de aktiviteter, der udføres af den virksomhed, der føres tilsyn med.

Stk. 6 Sikkerhedsstyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen, jf. stk. 1, og for forlængelsen, jf. stk. 5.

Kapitel 3 Udøvelse af virksomhed med autorisation eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet
§ 7

Virksomheden må ikke tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, jf. dog stk. 3 og § 8.

Stk. 2 I tilfælde hvor den virksomhed, der har udført et arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdiggøre arbejdet, kan en anden autoriseret eller godkendt virksomhed færdiggøre arbejdet. Den autoriserede eller godkendte virksomhed overtager herved ikke ansvaret for det udførte arbejde, men skal foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at den lever op til gældende regler på området. Gennemgangen skal foretages efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer herfor.

Stk. 3 Virksomheden må tage ansvar for kabel- eller rørarbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, såfremt arbejdet er udført efter reglerne i bekendtgørelse om føring af elkabler og vandrør.

§ 8

Virksomheden må tage ansvar for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, såfremt de indlejes i virksomheden. Der skal udarbejdes en skriftlig, underskrevet aftale om indlejning med den virksomhed, hvor den pågældende normalt er tilknyttet. Aftalen skal være indgået, inden de indlejede personer udfører arbejde for virksomheden, og skal gælde for en afgrænset periode.

Stk. 2 Det skal fremgå af aftalen, jf. stk. 1, at den virksomhed, hvor personen er indlejet, bærer ansvaret for det arbejde, den indlejede person udfører. Det skal endvidere fremgå for hvilken periode, aftalen om indlejning gælder.

Stk. 3 Den indlejede person skal være omfattet af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Kapitel 4 Den fagligt ansvarlige
§ 9

Den fagligt ansvarlige skal være tilknyttet virksomheden i minimum 30 timer ugentligt inden for virksomhedens normale forretningstid, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan meddele dispensation fra kravet i stk. 1, hvis særlige forhold gør sig gældende, og hvis omfanget af autorisationskrævende opgaver i virksomheden ikke nødvendiggør, at den fagligt ansvarlige er tilknyttet virksomheden i 30 timer ugentligt.

§ 10

Den fagligt ansvarlige har til opgave at sikre, at virksomhedens autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, samt at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

Stk. 2 Den fagligt ansvarlige skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler for el-, gas-, vand- og afløbsinstallationer og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsledelsessystem. I virksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter, skal den fagligt ansvarlige endvidere sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen.

Stk. 3 Den fagligt ansvarlige i kloakmestervirksomheder skal sikre, at der på den enkelte arbejdsplads, hvor der udføres afløbsarbejde, og hvor den fagligt ansvarlige ikke deltager i selve den praktiske udførelse, er mindst én ansat medarbejder på hvert arbejdshold, der opfylder et af de krævede uddannelseskrav angivet i bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige personer, der kan virke i autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og i godkendte virksomheder på gasområdet mv.

Kapitel 5 Autoriserede og godkendte virksomheders forpligtelser over for andre aktører
§ 11

Virksomheden skal følge fastsatte bestemmelser og særlige anvisninger fra Sikkerhedsstyrelsen og forsyningsvirksomheder, herunder netvirksomheder for elforsyning, gasdistributionsselskaber, kommunalbestyrelser, vandforsyningsvirksomheder, vandselskaber eller serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, ledningsejere og ejere af hovedkloakledninger

Stk. 2 For autoriserede virksomheder på elområdet gælder pligten efter stk. 1 ligeledes ved til- og færdigmelding af installationsarbejde. Pligten til at foretage til- og færdigmelding påhviler den virksomhed, der udfører arbejdet.

Stk. 3 For autoriserede eller godkendte virksomheder på gasområdet gælder pligten efter stk. 1 ligeledes ved anmeldelse af installationsarbejde. Anmeldelse skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer.

Stk. 4 Autoriserede virksomheder på elområdet skal på alle tilmeldinger, færdigmeldinger eller andre henvendelser til netvirksomheder for elforsyning vedrørende arbejder eller andre forhold, der er omfattet af autorisationen, anføre virksomhedens autorisationsnummer.

Stk. 5 Autoriserede eller godkendte virksomheder på gasområdet skal på alle anmeldelser eller andre henvendelser til Sikkerhedsstyrelsen vedrørende arbejder eller andre forhold, der er omfattet af autorisationen eller godkendelsen, og som vedrører gas, anføre virksomhedens autorisations- eller godkendelsesnummer.

§ 12

Konstaterer en autoriseret virksomhed på elområdet fejl eller mangler ved en elektrisk installation og afhjælpes disse ikke, skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl eller mangler afhjælpe.

§ 13

Hvis en autoriseret eller godkendt virksomhed på gasområdet tilkaldes i tilfælde, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, for eksempel i anledning af gasudstrømning, forgiftning, brand eller lignende, eller indtræffer sådanne hændelser under udførelsen af et arbejde, skal virksomheden straks træffe de fornødne foranstaltninger til afværgelse af fare og til begrænsning af opstået skade.

Stk. 2 Hvor den autoriserede eller godkendte virksomhed på gasområdet konstaterer sikkerhedsmæssigt væsentlige fejl, og virksomheden skønner, at der foreligger umiddelbar fare, skal virksomheden afbryde for gasforsyningen til anlægget eller installationen. Kan virksomheden ikke selv afbryde gasforsyningen, skal gasdistributionsselskabet straks underrettes for at foretage afbrydningen.

§ 14

En autoriseret eller godkendt virksomhed på gasområdet skal foretage indberetning til Sikkerhedsstyrelsen ved konstatering af følgende:

 • 1) Ulykker og farlige hændelser.

 • 2) Systematiske installations- eller materielfejl.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 foretages ved anvendelse af en blanket på erhvervsportalen Virk (www.virk.dk).

§ 15

Hvis en autoriseret virksomhed på vand-, afløbs- eller kloakområdet tilkaldes i tilfælde, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, for eksempel i anledning af vandudstrømning, tilstopning, større utætheder på kloakområdet eller lignende, eller indtræffer sådanne hændelser under udførelsen af et arbejde, skal virksomheden straks træffe de fornødne foranstaltninger til afværgelse af fare og til begrænsning af opstået skade.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen, vandforsyningsvirksomheden eller ejeren af hovedkloakledningen skal omgående underrettes om de indgreb, der er foretaget, jf. stk. 1.

Stk. 3 Hvis en autoriseret virksomhed på vand-, afløbs- eller kloakområdet opdager, at en vandinstallation eller en afløbs- eller kloakledning er behæftet med fejl eller mangler, der ikke straks kan afhjælpes, og som kan medføre fare eller ulempe for mennesker, skade på ejendom eller forurening, skal virksomheden omgående give besked til kommunalbestyrelsen, vandforsyningsvirksomheden eller ejeren af hovedkloakledningen.

§ 16

Autoriserede virksomheder på gas-, vand-, afløbs- eller kloakområdet eller godkendte virksomheder på gasområdet skal ved aflevering af enhver ny eller ændret installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen.

Stk. 2 Autoriserede virksomheder på gas-, vand-, afløbs eller kloakområdet eller godkendte virksomheder på gasområdet skal gøre ejeren eller brugeren opmærksom på dennes ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt samt træffe foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.

§ 17

Netvirksomheder for elforsyning, gasdistributionsselskaber, kommunalbestyrelser, vandforsyningsvirksomheder eller ejere af hovedkloakledninger er berettiget til under og efter arbejdets udførelse at kontrollere, om arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Stk. 2 Netvirksomheder for elforsyning kan nægte at foretage tilslutning til installationer, som er udført i strid med bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.

Stk. 3 En autoriseret virksomhed på elområdet fritages ikke for ansvaret for, at arbejde er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, når en netvirksomhed for elforsyning har godkendt et anlæg eller anlæggets tegninger.

Stk. 4 En autoriseret eller godkendt virksomhed på gasområdet fritages ikke for ansvaret for, at arbejde er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg og bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer, uanset om et gasdistributionsselskab eller Sikkerhedsstyrelsen har udført tilsyn på en gasinstallation eller et gasanlæg.

Stk. 5 I forbindelse med et tilmeldt eller anmeldt arbejdes projektering og udførelse skal den autoriserede virksomhed på elområdet eller den autoriserede eller godkendte virksomhed på gasområdet på begæring af netvirksomheden for elforsyning eller gasdistributionsselskabet give alle relevante oplysninger om installationens omfang og beskaffenhed.

Kapitel 6 Straf
§ 18

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 7, stk. 1, § 11, stk. 1, 3 og 5, § 13, stk. 1 og 2, eller § 14.

Kapitel 7 Ikrafttræden
§ 19

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 232 af 21. marts 2018 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet ophæves.