Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1153 af 30. september 2015

§ 16

Med bøde straffes den der overtræder § 5, stk. 4, §§ 6-9, § 11, stk. 4 eller § 13, stk. 1.

Stk. 2 Ved overtrædelse af bestemmelserne angivet i stk. 1, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

  • 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare, eller

  • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.