Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 21

Betales gebyret efter §§ 19 og 20 ikke rettidigt, forrentes gebyret med 1,5 pct. for hver påbegyndt måned fra forfaldsdag.

Stk. 2 Hvis en rådgivningsvirksomhed trods gentagne påkrav har undladt at betale opkrævning efter denne bekendtgørelse, overdrager Arbejdstilsynet inddrivelsen til Gældsstyrelsen.