14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere

Bekendtgørelse nr. 117 af 02. februar 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om autorisation af bobehandlere

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Autorisation

§1 Bobehandlere autoriseres af justitsministeren efter indstilling fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident.

Stk. 2 Autorisation som bobehandler meddeles for en eller flere retskredse. Autorisation sker efter ansøgning. Opslag om antagelse af bobehandlere foretages af byretspræsidenten.

§2 Autorisation som bobehandler kan meddeles advokater, som udøver advokatvirksomhed.

Stk. 2 Autorisation kan betinges af, at indehaveren inden en nærmere fastsat frist gennemfører en efteruddannelse i ægtefælleskifteret.

Stk. 3 Autorisation meddeles for en periode på 10 år.

Stk. 4 En meddelt autorisation kan efter ansøgning forlænges for en ny periode på 10 år uden genopslag af hvervet. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten tidligst 1 år og 2 måneder og senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation. Byretspræsidenten sender ansøgningen til Civilstyrelsen gennem vedkommende landsretspræsident. Byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident afgiver indstilling om, hvorvidt ansøgningen bør imødekommes. Civilstyrelsen kan behandle en ansøgning, der er indgivet til byretspræsidenten senere end 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet.

Stk. 5 Justitsministeren kan efter indstilling fra byretspræsidenten bestemme, at et bobehandlerhverv skal opslås ledigt eller ophøre. Indstilling kan afgives hvert tredje år efter autorisationens meddelelse. Byretspræsidenten underretter bobehandleren om indstillingen.

Stk. 6 Autorisation som bobehandler er personlig og kan ikke overdrages.

§3 Autorisation som bobehandler medfører pligt til at behandle boer, som henvises af skifteretten i den retskreds, hvor bobehandleren er autoriseret.

Stk. 2 Skifteretten kan, når der foreligger særlige grunde, efter anmodning fra bobehandleren fritage denne for behandlingen af et bo.

§4 Autorisation som bobehandler bortfalder

  • 1) ved udløbet af autorisationsperioden, medmindre justitsministeren forinden har truffet afgørelse om forlængelse efter § 2, stk. 4,

  • 2) 6 måneder efter, at justitsministeren har truffet bestemmelse efter § 2, stk. 5,

  • 3) ved ophør af retten til at udøve advokatvirksomhed, eller

  • 4) ved udløbet af en fastsat frist for gennemførelse af efteruddannelse, hvis uddannelsen ikke forinden er afsluttet.

§5 Justitsministeren kan tilbagekalde en autorisation som bobehandler, hvis

  • 1) indehaveren i længere tid er fraværende på grund af sygdom,

  • 2) indehaveren har tilsidesat sine pligter som bobehandler væsentligt, eller

  • 3) der foreligger andre særlige grunde.

Stk. 2 Byretspræsidenten underretter Civilstyrelsen om forhold, der kan give anledning til, at autorisationen tilbagekaldes.

§6 En bobehandler kan med en måneds varsel begære sig fritaget for hvervet som autoriseret bobehandler. Begæringen om fritagelse indgives gennem byretspræsidenten til Civilstyrelsen.

§7 Ved autorisationens ophør skal bobehandleren aflevere sin autorisation til Civilstyrelsen, der underretter skifteretten i den retskreds, hvor den pågældende er autoriseret.

Kapitel 2

Straf og ikrafttrædelse

§8 Den, der uden at være autoriseret bobehandler betegner sig som sådan, eller anvender en betegnelse, der er egnet til forveksling hermed, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

profile photo
Profilside