Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

§ 14

Mellem budgivere må ikke bestå følgende relationer;

  • 1) en budgiver er en forbundet person med én eller flere andre budgivere,

  • 2) en person, der er en relevant forbundet person i forhold til én budgiver, også er en relevant forbundet person i forhold til en eller flere andre budgivere,

  • 3) to eller flere budgivere er tilknyttede budgivere.

Stk. 2 Indtil tilladelserne er udstedt, kan IT- og Telestyrelsen dispensere fra stk. 1, hvis det over for IT- og Telestyrelsen er godtgjort,

  • 1) at forbindelsen eller tilknytningen er midlertidig,

  • 2) at forbindelsen eller tilknytningen ikke er etableret på grund af auktionen eller tilladelserne,

  • 3) at ingen af budgiverne har bestemt eller kan bestemme over en anden budgiver eller dennes relevante forbundne personer, således at budgivernes ledelser har foretaget og vil foretage beslutninger om deltagelse og budgivning i forbindelse med auktionen uafhængigt af hinanden,

  • 4) at ingen af de med en budgiver forbundne personer i forhold til to eller flere budgivere har bestemt eller kan bestemme ledelsernes beslutninger om deltagelse og budgivning i forbindelse med auktionen, og

  • 5) at ingen budgiver eller en med denne forbundet person har modtaget eller vil modtage fortrolig information vedrørende to eller flere budgivere.

Stk. 3 IT- og Telestyrelsen kan knytte vilkår til en dispensation i henhold til stk. 2.

Stk. 4 Hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer, at der mellem budgivere består en af de af stk. 1 omfattede relationer, skal IT- og Telestyrelsen give meddelelse herom til de berørte budgivere med angivelse af en af IT- og Telestyrelsen fastsat frist til at søge om dispensation, jf. stk. 2, bringe relationen til ophør eller afstå fra videre deltagelse i auktionen.

Stk. 5 Hvis der ikke meddeles budgiverne dispensation i henhold til stk. 2, og der efter udløbet af den af IT- og Telestyrelsen fastsatte frist fortsat består en relation omfattet af stk. 1 mellem to eller flere budgivere, udelukker IT- og Telestyrelsen de berørte budgivere fra videre deltagelse i auktionen og kan erklære auktionsresultatet helt eller delvist for uforbindende for IT- og Telestyrelsen.