14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz Kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 122 af 03. February 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz

Kapitel 1

Anvendelse og definitioner

§1 Denne bekendtgørelse fastsætter rammerne for IT- og Telestyrelsens afholdelse af auktion over radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz og udstedelse af tilladelser til anvendelse af de pågældende radiofrekvenser.

§2 Ved person forstås fysiske personer og juridiske personer, med mindre andet udtrykkeligt følger af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2 Ved juridisk person forstås et aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende.

Stk. 3 Ved budgiver forstås en juridisk person, som agter eller overvejer at indgive en tilmelding til auktionen, eller som har indgivet en tilmelding til auktionen.

Stk. 4 Ved budgivergruppe forstås en budgiver samt alle personer, som er forbundne personer med budgiveren.

Stk. 5 Ved forbundet person forstås i relation til en budgiver en person

 • 1) som kontrollerer budgiveren,

 • 2) som har en deltagelse på 10 % eller mere i budgiveren, og

  • a) som har fortrolig information om budgiveren, eller

  • b) som har en aftale om helt eller delvist at finansiere eller på anden vis assistere budgiveren i forbindelse med auktionsforløbet,

 • 3) som kontrollerer en juridisk person, som omfattes af nr. 2,

 • 4) som kontrolleres af en person, som omfattes af nr. 1 eller 2,

 • 5) som kontrolleres af en person, der kontrollerer en juridisk person omfattet af nr. 2, eller

 • 6) som budgiveren kontrollerer.

Stk. 6 Ved insider forstås en person

 • 1) som har modtaget fortrolig information om en budgiver, eller

 • 2) som i forbindelse med auktionsforløbet har påtaget sig helt eller delvist at finansiere eller på anden vis assistere et medlem af en budgivergruppe.

Stk. 7 Ved relevant forbundet person forstås en forbundet person i relation til en budgiver, som

 • 1) kontrollerer budgiveren,

 • 2) har en deltagelse i budgiverens kapital,

 • 3) har stemmerettigheder i budgiveren,

 • 4) besidder fortrolig information vedrørende budgiveren eller

 • 5) forud for tilmeldingsfristens udløb har indgået aftale om eller tilkendegivet helt eller delvist at ville finansiere eller på anden vis assistere budgiveren eller en med budgiveren forbundet person i forbindelse med auktionsforløbet.

Stk. 8 Ved tilknyttet person forstås i relation til en budgiver en person, som har en deltagelse på 20 % eller mere i budgiveren.

Stk. 9 Ved mobiloperatør forstås en person, som er indehaver af en tilladelse til etablering og drift af et offentligt mobilkommunikationsnet (GSM-mobilnet eller DCS-mobilnet) med tilhørende basale tjenester i Danmark eller en person, som er indehaver af en tilladelse til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark samt personer, som kontrollerer en mobiloperatør, som kontrolleres af en mobiloperatør eller som kontrolleres af en person, der kontrollerer en mobiloperatør.

Stk. 10 Ved tilknyttede budgivere forstås budgivere, som har en af følgende relationer til hinanden;

 • 1) den ene budgiver har en deltagelse på 20 % eller mere i den anden budgiver,

 • 2) en med den ene budgiver forbundet person har en deltagelse på 20 % eller mere i den anden budgiver,

 • 3) en person, som ikke er forbundet person med nogen af de pågældende budgivere, men har en deltagelse på 20 % eller mere i begge budgivere, eller

 • 4) den ene budgiver eller en med denne forbundet person eller en person, som har en deltagelse på 20 % eller mere i denne budgiver, og den anden budgiver eller en med denne forbundet person eller en person, som har en deltagelse på 20 % eller mere i denne budgiver, som hver har en deltagelse på 20 % eller mere i samme mobiloperatør eller personer, som kontrollerer mobiloperatøren.

§3 Ved deltagelse forstås

 • 1) en persons besiddelse, formelt eller reelt, af ejerandele i en juridisk person enten direkte eller gennem én eller flere mellemliggende juridiske personer,

 • 2) ret til at erhverve eller tegne de i nr. 1 nævnte ejerandele,

 • 3) dispositionsret vedrørende de i nr. 1 nævnte ejerandele, eller

 • 4) ret til at erhverve stemmerettigheder vedrørende de i nr. 1 nævnte ejerandele.

Stk. 2 Ved beregningen af deltagelsen, som den første person har gennem én eller flere mellemliggende juridiske personer i den anden person, multipliceres andelene, som indehaves af hvert led i den kæde, hvorved deltagelsen er etableret. Såfremt et led i kæden kontrollerer næste led i kæden, anses førstnævnte led dog for at have en andel på 100 %.

§4 Ved fortrolig information forstås information af enhver art, som direkte eller indirekte vedrører bud, som en budgiver har afgivet eller overvejer at afgive, og uanset på hvilket medie informationen måtte befinde sig, hvis informationen, om den blev gjort tilgængelig for andre, ville være egnet til at påvirke den pris, som en budgiver ville byde. Fortrolig information omfatter enhver ikke offentliggjort information om en budgivers strategi i forbindelse med auktionen, herunder bud som en budgiver er villig til at give, som kan påvirke budgivers pris eller afgivelse af bud, og som kan påvirke budgiverens opfyldelse af bud samt information om budsummens finansiering.

§5 En person anses for at kontrollere og have kontrol over en anden juridisk person, hvis den pågældende direkte eller indirekte, alene eller i fællesskab med en tredjemand

 • 1) har eller har ret til at erhverve 50 % eller mere af ejerandelene i denne anden juridiske person,

 • 2) har eller har ret til at råde over halvdelen eller mere af stemmerettighederne i denne anden juridiske person,

 • 3) har ret til at udnævne eller afsætte halvdelen eller mere af denne anden juridiske persons øverste ledelse,

 • 4) har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over denne anden juridiske person på grundlag af vedtægter eller aftale, eller

 • 5) i øvrigt kan udøve bestemmende indflydelse over denne anden juridiske person.

§6 I relation til definitionerne af deltagelse, jf. § 3, forbundet person, jf. § 2, stk. 5, relevant forbundet person, jf. § 2, stk. 7, og kontrol, jf. § 5, skal betingede rettigheder medregnes, uanset om betingelsen eller betingelserne efterfølgende opfyldes eller frafaldes.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke betingede rettigheder, som vedrører en fusion eller virksomhedsovertagelse, når

 • 1) fusionen eller virksomhedsovertagelsen skal godkendes af Konkurrencerådet, en tilsvarende offentlig konkurrencemyndighed eller Europa-Kommissionen, eller

 • 2) den pågældende parts bestyrelse modsætter sig fusionen eller virksomhedsovertagelsen.

Stk. 3 I de i stk. 2 nævnte situationer medregnes betingede rettigheder, når godkendelse foreligger, henholdsvis den pågældende parts bestyrelse ikke længere modsætter sig fusionen eller virksomhedsovertagelsen.

Stk. 4 Ved beregning af ejerandele eller antal stemmerettigheder eller ved bedømmelsen af, om der foreligger kontrol, hvor beregningen eller bedømmelsen kan ske på flere måder, herunder som følge af tegningsoptioner eller bemyndigelse til at fravige fortegningsretten med henblik på at udføre en rettet emission, skal beregningen eller bedømmelsen foretages på den vis, der medfører den højeste ejerandel, det højeste antal stemmerettigheder eller den største indflydelse.

profile photo
Profilside