Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 03. februar 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1056 af 07. september 2010

I medfør af § 2, § 3, stk. 2, og § 4, stk. 1, i lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet og § 8, stk. 1 og 2, i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004, jf. § 59 i lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelse og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter rammerne for IT- og Telestyrelsens afholdelse af auktion over radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz og udstedelse af tilladelser til anvendelse af de pågældende radiofrekvenser.

§ 2

Ved person forstås fysiske personer og juridiske personer, med mindre andet udtrykkeligt følger af bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2 Ved juridisk person forstås et aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende.

Stk. 3 Ved budgiver forstås en juridisk person, som agter eller overvejer at indgive en tilmelding til auktionen, eller som har indgivet en tilmelding til auktionen.

Stk. 4 Ved budgivergruppe forstås en budgiver samt alle personer, som er forbundne personer med budgiveren.

Stk. 5 Ved forbundet person forstås i relation til en budgiver en person

 • 1) som kontrollerer budgiveren,

 • 2) som har en deltagelse på 10 % eller mere i budgiveren, og

  • a) som har fortrolig information om budgiveren, eller

  • b) som har en aftale om helt eller delvist at finansiere eller på anden vis assistere budgiveren i forbindelse med auktionsforløbet,

 • 3) som kontrollerer en juridisk person, som omfattes af nr. 2,

 • 4) som kontrolleres af en person, som omfattes af nr. 1 eller 2,

 • 5) som kontrolleres af en person, der kontrollerer en juridisk person omfattet af nr. 2, eller

 • 6) som budgiveren kontrollerer.

Stk. 6 Ved insider forstås en person

 • 1) som har modtaget fortrolig information om en budgiver, eller

 • 2) som i forbindelse med auktionsforløbet har påtaget sig helt eller delvist at finansiere eller på anden vis assistere et medlem af en budgivergruppe.

Stk. 7 Ved relevant forbundet person forstås en forbundet person i relation til en budgiver, som

 • 1) kontrollerer budgiveren,

 • 2) har en deltagelse i budgiverens kapital,

 • 3) har stemmerettigheder i budgiveren,

 • 4) besidder fortrolig information vedrørende budgiveren eller

 • 5) forud for tilmeldingsfristens udløb har indgået aftale om eller tilkendegivet helt eller delvist at ville finansiere eller på anden vis assistere budgiveren eller en med budgiveren forbundet person i forbindelse med auktionsforløbet.

Stk. 8 Ved tilknyttet person forstås i relation til en budgiver en person, som har en deltagelse på 20 % eller mere i budgiveren.

Stk. 9 Ved mobiloperatør forstås en person, som er indehaver af en tilladelse til etablering og drift af et offentligt mobilkommunikationsnet (GSM-mobilnet eller DCS-mobilnet) med tilhørende basale tjenester i Danmark eller en person, som er indehaver af en tilladelse til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark samt personer, som kontrollerer en mobiloperatør, som kontrolleres af en mobiloperatør eller som kontrolleres af en person, der kontrollerer en mobiloperatør.

Stk. 10 Ved tilknyttede budgivere forstås budgivere, som har en af følgende relationer til hinanden;

 • 1) den ene budgiver har en deltagelse på 20 % eller mere i den anden budgiver,

 • 2) en med den ene budgiver forbundet person har en deltagelse på 20 % eller mere i den anden budgiver,

 • 3) en person, som ikke er forbundet person med nogen af de pågældende budgivere, men har en deltagelse på 20 % eller mere i begge budgivere, eller

 • 4) den ene budgiver eller en med denne forbundet person eller en person, som har en deltagelse på 20 % eller mere i denne budgiver, og den anden budgiver eller en med denne forbundet person eller en person, som har en deltagelse på 20 % eller mere i denne budgiver, som hver har en deltagelse på 20 % eller mere i samme mobiloperatør eller personer, som kontrollerer mobiloperatøren.

§ 3

Ved deltagelse forstås

 • 1) en persons besiddelse, formelt eller reelt, af ejerandele i en juridisk person enten direkte eller gennem én eller flere mellemliggende juridiske personer,

 • 2) ret til at erhverve eller tegne de i nr. 1 nævnte ejerandele,

 • 3) dispositionsret vedrørende de i nr. 1 nævnte ejerandele, eller

 • 4) ret til at erhverve stemmerettigheder vedrørende de i nr. 1 nævnte ejerandele.

Stk. 2 Ved beregningen af deltagelsen, som den første person har gennem én eller flere mellemliggende juridiske personer i den anden person, multipliceres andelene, som indehaves af hvert led i den kæde, hvorved deltagelsen er etableret. Såfremt et led i kæden kontrollerer næste led i kæden, anses førstnævnte led dog for at have en andel på 100 %.

§ 4

Ved fortrolig information forstås information af enhver art, som direkte eller indirekte vedrører bud, som en budgiver har afgivet eller overvejer at afgive, og uanset på hvilket medie informationen måtte befinde sig, hvis informationen, om den blev gjort tilgængelig for andre, ville være egnet til at påvirke den pris, som en budgiver ville byde. Fortrolig information omfatter enhver ikke offentliggjort information om en budgivers strategi i forbindelse med auktionen, herunder bud som en budgiver er villig til at give, som kan påvirke budgivers pris eller afgivelse af bud, og som kan påvirke budgiverens opfyldelse af bud samt information om budsummens finansiering.

§ 5

En person anses for at kontrollere og have kontrol over en anden juridisk person, hvis den pågældende direkte eller indirekte, alene eller i fællesskab med en tredjemand

 • 1) har eller har ret til at erhverve 50 % eller mere af ejerandelene i denne anden juridiske person,

 • 2) har eller har ret til at råde over halvdelen eller mere af stemmerettighederne i denne anden juridiske person,

 • 3) har ret til at udnævne eller afsætte halvdelen eller mere af denne anden juridiske persons øverste ledelse,

 • 4) har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over denne anden juridiske person på grundlag af vedtægter eller aftale, eller

 • 5) i øvrigt kan udøve bestemmende indflydelse over denne anden juridiske person.

§ 6

I relation til definitionerne af deltagelse, jf. § 3, forbundet person, jf. § 2, stk. 5, relevant forbundet person, jf. § 2, stk. 7, og kontrol, jf. § 5, skal betingede rettigheder medregnes, uanset om betingelsen eller betingelserne efterfølgende opfyldes eller frafaldes.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke betingede rettigheder, som vedrører en fusion eller virksomhedsovertagelse, når

 • 1) fusionen eller virksomhedsovertagelsen skal godkendes af Konkurrencerådet, en tilsvarende offentlig konkurrencemyndighed eller Europa-Kommissionen, eller

 • 2) den pågældende parts bestyrelse modsætter sig fusionen eller virksomhedsovertagelsen.

Stk. 3 I de i stk. 2 nævnte situationer medregnes betingede rettigheder, når godkendelse foreligger, henholdsvis den pågældende parts bestyrelse ikke længere modsætter sig fusionen eller virksomhedsovertagelsen.

Stk. 4 Ved beregning af ejerandele eller antal stemmerettigheder eller ved bedømmelsen af, om der foreligger kontrol, hvor beregningen eller bedømmelsen kan ske på flere måder, herunder som følge af tegningsoptioner eller bemyndigelse til at fravige fortegningsretten med henblik på at udføre en rettet emission, skal beregningen eller bedømmelsen foretages på den vis, der medfører den højeste ejerandel, det højeste antal stemmerettigheder eller den største indflydelse.

Kapitel 2 Rammerne for auktionen og auktionsformat
§ 7

IT- og Telestyrelsen forbereder og gennemfører auktionen over de ledige radiofrekvenser. IT- og Telestyrelsen fastsætter auktionsvilkårene, som skal tiltrædes af budgiverne, og udarbejder auktionsmateriale.

Stk. 2 Auktionsvilkårene og auktionsmaterialet indeholder de nærmere regler for gennemførelsen af auktionen, herunder regler for tilmelding og deltagelse i auktionen, regler for hvilke oplysninger budgivere er forpligtede til at afgive i forbindelse med auktionen, regler for afgivelse af bud, regler for udpegning af vindere af auktionen, regler for sammensætningen af tilladelser og fastsættelse af den endelige tilladelsespris, procedurer for udstedelse af tilladelser m.v. IT- og Telestyrelsen fastsætter en tidsplan for gennemførelsen af auktionen.

Stk. 3 Auktionen omfatter de i § 1 anførte frekvensbånd opdelt i de i auktionsmaterialet beskrevne frekvensportioner og afholdes som en samlet elektronisk multirunde-auktion via internettet.

Kapitel 3 Tilladelserne
§ 8

IT- og Telestyrelsen udsteder tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 2500-2690 MHz på grundlag af resultatet af den afholdte auktion.

§ 9

Tilladelserne har en varighed på tyve år fra udstedelsesdagen. Ved udløb bortfalder tilladelserne uden yderligere varsel.

Kapitel 4 Tilmelding og deltagelse i auktionen
§ 10

Enhver juridisk person er berettiget til at indgive en tilmelding til auktionen, jf. dog § 13 og § 14.

§ 11

Budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen betale et indledende depositum. Størrelsen af det indledende depositum er bestemmende for det antal aktivitetspoint, som budgiveren vil blive tildelt som grundlag for afgivelse af bud efter de for auktionen gældende aktivitetsregler. IT- og Telestyrelsen kan under auktionen stille krav om supplerende depositum.

Stk. 2 Depositum samt eventuelle renter deraf kan anvendes til dækning af den kontante del af tilladelsesprisen, jf. § 16, konventionalbod, jf. § 19, stk. 1 og 3, eller erstatning, jf. § 19, stk. 4.

Stk. 3 Budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen stille sikkerhed for 1/3 af den maksimale konventionalbod, som budgiver kan blive pålagt at betale, jf. § 19.

Stk. 4 Depositum kan erlægges som et kontant beløb, eller der kan stilles en uigenkaldelig anfordringsgaranti over for staten for beløb omfattet af stk. 1 og 3.

Stk. 5 Depositum eller den resterende del deraf samt eventuelle renter deraf og sikkerhed stillet efter stk. 3 frigives til budgiver,

 • 1) når en budgiver meddeles, at budgiverens tilmelding er afvist,

 • 2) når en budgiver meddeles, at budgiveren ikke vil blive tildelt en tilladelse, eller

 • 3) når en budgiver meddeles, at budgiveren vil blive tildelt en tilladelse, i det omfang det indbetalte depositum og eventuelt påløbne renter overstiger 20 % af tilladelsesprisen, jf. § 16.

Stk. 6 IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om indbetaling af depositum, sikkerhedsstillelse, renter m.v. i auktionsmaterialet.

§ 12

En budgiver, hvis tilmelding er accepteret af IT- og Telestyrelsen, skal under auktionens første runde afgive mindst ét gyldigt bud, medmindre budgiveren som følge af § 14, stk. 4 eller 5, afstår eller udelukkes fra deltagelse i auktionen.

Kapitel 5 Budgivernes relationer og adfærd
§ 13

En budgiver må ikke være under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol.

Stk. 2 Uanset stk. 1 må en budgiver være under to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol, hvis budgiveren har opnået Konkurrencerådets godkendelse af den fælles kontrol i form af en afgørelse efter konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21. august 2007, hvori budgiveren

Stk. 3 Såfremt Konkurrencerådet har truffet en afgørelse, hvorefter to eller flere mobiloperatørers fælles kontrol over en budgiver ikke opnår en godkendelse, jf. stk. 2, og denne afgørelse påklages til Konkurrenceankenævnet i medfør af konkurrencelovens § 19, kan en godkendelse, jf. stk. 2, fra Konkurrenceankenævnet træde i stedet for en godkendelse, jf. stk. 2, fra Konkurrencerådet. IT- og Telestyrelsen er dog ikke forpligtet til at forlænge tilmeldingsfristen som følge af en påklage til Konkurrenceankenævnet.

§ 14

Mellem budgivere må ikke bestå følgende relationer;

 • 1) en budgiver er en forbundet person med én eller flere andre budgivere,

 • 2) en person, der er en relevant forbundet person i forhold til én budgiver, også er en relevant forbundet person i forhold til en eller flere andre budgivere,

 • 3) to eller flere budgivere er tilknyttede budgivere.

Stk. 2 Indtil tilladelserne er udstedt, kan IT- og Telestyrelsen dispensere fra stk. 1, hvis det over for IT- og Telestyrelsen er godtgjort,

 • 1) at forbindelsen eller tilknytningen er midlertidig,

 • 2) at forbindelsen eller tilknytningen ikke er etableret på grund af auktionen eller tilladelserne,

 • 3) at ingen af budgiverne har bestemt eller kan bestemme over en anden budgiver eller dennes relevante forbundne personer, således at budgivernes ledelser har foretaget og vil foretage beslutninger om deltagelse og budgivning i forbindelse med auktionen uafhængigt af hinanden,

 • 4) at ingen af de med en budgiver forbundne personer i forhold til to eller flere budgivere har bestemt eller kan bestemme ledelsernes beslutninger om deltagelse og budgivning i forbindelse med auktionen, og

 • 5) at ingen budgiver eller en med denne forbundet person har modtaget eller vil modtage fortrolig information vedrørende to eller flere budgivere.

Stk. 3 IT- og Telestyrelsen kan knytte vilkår til en dispensation i henhold til stk. 2.

Stk. 4 Hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer, at der mellem budgivere består en af de af stk. 1 omfattede relationer, skal IT- og Telestyrelsen give meddelelse herom til de berørte budgivere med angivelse af en af IT- og Telestyrelsen fastsat frist til at søge om dispensation, jf. stk. 2, bringe relationen til ophør eller afstå fra videre deltagelse i auktionen.

Stk. 5 Hvis der ikke meddeles budgiverne dispensation i henhold til stk. 2, og der efter udløbet af den af IT- og Telestyrelsen fastsatte frist fortsat består en relation omfattet af stk. 1 mellem to eller flere budgivere, udelukker IT- og Telestyrelsen de berørte budgivere fra videre deltagelse i auktionen og kan erklære auktionsresultatet helt eller delvist for uforbindende for IT- og Telestyrelsen.

§ 15

Budgiver må i fornødent omfang videregive fortrolig information til andre inden for budgivers egen budgivergruppe eller til personer, der forud for videregivelsen er insidere i forhold til samme budgiver. I forbindelse med en videregivelse skal budgiveren iværksætte alle rimelige tiltag med henblik på at sikre, at den person, som modtager den fortrolige information, overholder stk. 2, 3, 4 og 5. Budgiver, budgivers medarbejdere, direktion, bestyrelse eller med budgiver forbundne personer eller andre af budgivers insidere må ikke herudover, indtil tilladelserne er udstedt, videregive fortrolig information til andre, herunder deltagere i andre budgivergrupper. Endelig må budgiver, budgivers medarbejdere, direktion, bestyrelse eller med budgiver forbundne personer eller andre af budgivers insidere ikke, frem til tilladelserne er udstedt, udveksle information vedrørende budgivers strategi for anvendelsen af tilladelser med andre.

Stk. 2 En budgiver, dennes forbundne personer og insidere skal såvel forud for som efter en tilmeldings indgivelse, og indtil tilladelserne er udstedt, afstå fra at indgå aftaler med andre budgivere eller disses forbundne personer vedrørende auktionen.

Stk. 3 En budgiver, dennes forbundne personer og insidere må hverken forud for eller efter en tilmeldings indgivelse, og indtil tilladelserne er udstedt, indgå aftaler eller etablere en forståelse med en udstyrs- eller softwareleverandør, som

 • 1) regulerer leverandørens mulighed for at levere udstyr eller software til en anden budgiver eller en anden budgivers forbundne personer vedrørende planlægning, etablering eller drift af et net i Danmark, som omfatter de af denne auktion omfattede frekvenser, eller

 • 2) regulerer de priser eller andre vilkår, som leverandøren kan tilbyde en anden budgiver eller dennes forbundne personer vedrørende planlægning, etablering eller drift af et net i Danmark, som omfatter de af denne auktion omfattede frekvenser.

Stk. 4 En budgiver, dennes forbundne personer og insidere må ikke forud for eller under auktionen indgå aftaler eller etablere en forståelse med tredjemand om adgang til eller anvendelse af budgiverens net i Danmark, som omfatter de af denne auktion omfattede frekvenser, hvis aftalen eller forståelsen pålægger denne tredjemand ikke at deltage i auktionen eller begrænser denne tredjemands mulighed for at deltage i auktionen.

Stk. 5 En budgiver, dennes forbundne personer og insidere skal såvel forud for som efter en tilmeldings indgivelse, og indtil tilladelserne er udstedt, afstå fra enhver handling, der negativt kan påvirke auktionen. En fusion eller virksomhedsovertagelse, som ikke sker på grund af eller af hensyn til auktionen eller tilladelserne, anses ikke for en handling, der negativt kan påvirke auktionen, jf. dog stk. 9.

Stk. 6 En budgiver skal sikre, at en fysisk person, som er medlem af bestyrelsen for eller ansat hos en budgiver eller en af dennes forbundne personer eller insidere, og som også er medlem af bestyrelsen for eller ansat hos en anden budgiver eller en af dennes forbundne personer eller insidere,

 • 1) ikke for begge budgivere eller deres forbundne personer på nogen måde er involveret i udarbejdelsen af tilmelding eller afgivelsen af bud, og

 • 2) ikke er i besiddelse af eller opnår fortrolig information vedrørende begge budgivere eller deres respektive forbundne personer eller insidere.

Stk. 7 Hvis en fysisk person, der er insider i relation til en budgiver, er medlem af bestyrelsen for eller ansat hos en juridisk person, der er en forbundet person i forhold til budgiveren, og hvis et andet medlem af bestyrelsen for eller en anden ansat hos den pågældende juridiske person er insider i relation til en anden budgiver, skal den første budgiver sikre, at den pågældende juridiske person underretter den første budgiver herom, og den første budgiver skal iværksætte alle rimelige tiltag med henblik på at sikre overholdelsen af stk. 1, 2, 3, 4 og 5.

Stk. 8 En budgiver skal forud for tilmelding til auktionen foretage alle rimelige undersøgelser med henblik på at identificere sine forbundne personer, relevante forbundne personer, tilknyttede personer og insidere.

Stk. 9 En budgiver og dennes forbundne personer skal efter tilmeldingens indgivelse afstå fra gennem deres handlinger eller undladelser at etablere en forbindelse til en anden budgiver, der vil medføre, at budgivere omfattes af § 14, stk. 1.

Kapitel 6 Betaling af tilladelsespris og omkostninger ved auktionen
§ 16

Tilladelsesindehaver skal forud for udstedelsen af tilladelsen som delvis betaling af tilladelsesprisen betale et kontant beløb, der svarer til det beløb, hvormed 20 % af tilladelsesprisen overstiger et kontant deponeret depositum eller den resterende del deraf med tillæg af eventuelle renter. Tilladelsesindehaveren skal afvikle de resterende 80 % af tilladelsesprisen ved betaling af otte lige store årlige afdrag. Hvert afdrag forfalder på årsdagen for udstedelsen af tilladelsen de følgende otte år. De nærmere regler om betaling og afdrag på tilladelsesprisen fastsættes af IT- og Telestyrelsen.

§ 17

Tilladelsesindehaver skal foranledige, at der til enhver tid er stillet en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilladelsesindehaveren, kontrolleres af tilladelsesindehaveren eller er under samme kontrol som tilladelsesindehaveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody’s Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der betales. IT- og Telestyrelsen fastsætter garantiens øvrige vilkår.

Stk. 2 Tilladelsesindehaveren skal uden ugrundet ophold give IT- og Telestyrelsen meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i stk. 1 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating.

§ 18

IT- og Telestyrelsen opkræver hos budgivere, der vil få eller har fået udstedt tilladelser, en betaling til dækning af omkostninger, som er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og afholdelse af auktionen og udarbejdelse af tilladelser m.v. De nærmere regler herom fastsættes i auktionsmaterialet.

Kapitel 7 Sanktioner m.v.
§ 19

IT- og Telestyrelsen kan pålægge budgiveren en konventionalbod på op til 10 gange størrelsen af det for budgiveren ved tilmeldingen gældende depositum,

 • 1) hvis budgiverens forbundne personer eller insidere overtræder § 15, stk. 1-5 eller 9,

 • 2) ved budgiverens overtrædelse af § 12, § 13, stk. 1, § 15 eller § 16,

 • 3) ved budgiverens manglende indbetaling af eller sikkerhedsstillelse for supplerende depositum, jf. § 11, stk. 1 og 4,

 • 4) hvis oplysninger, som budgiveren efter auktionsvilkårene er forpligtet til at afgive, ikke er korrekte eller præcise, hvis budgiveren afviser at afgive sådanne oplysninger, eller hvis budgiver undlader at meddele eventuelle ændringer eller berigtigelser vedrørende allerede afgivne oplysninger.

Stk. 2 IT- og Telestyrelsen kan udelukke budgivers videre deltagelse i auktionen, hvis IT- og Telestyrelsen konstaterer, at budgiver overtræder de i stk. 1 nævnte regler.

Stk. 3 IT- og Telestyrelsen kan pålægge en tilladelsesindehaver en konventionalbod på op til 10 gange størrelsen af det for budgiveren ved tilmeldingen gældende depositum, hvis IT- og Telestyrelsen efter udstedelsen af tilladelsen konstaterer, at tilladelsesindehaveren har overtrådt de i § 17 eller § 19, stk. 1, nævnte regler.

Stk. 4 Såfremt statens tab ved en budgivers henholdsvis en tilladelsesindehavers overtrædelse af de i stk. 1 og 3 nævnte bestemmelser overstiger en pålagt konventionalbod, kan staten tillige kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

§ 20

IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis IT- og Telestyrelsen efter udstedelsen konstaterer, at de i § 19, stk. 1, nævnte bestemmelser er overtrådt.

Stk. 2 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i § 16 eller § 18 indeholdte betalingsforpligtelser, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke overholder § 17.

Stk. 3 IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har stillet den i § 17 nævnte garanti, ikke længere har den i § 17 anførte rating, medmindre tilladelsesindehaveren inden to måneder efter IT- og Telestyrelsens påkrav derom foranlediger en ny garanti stillet i overensstemmelse med § 17.

§ 21

Hvis en tilladelse tilbagekaldes af IT- og Telestyrelsen i henhold til § 20, er tilladelsesindehaver efter påkrav forpligtet til at betale et beløb svarende til 30 % af tilladelsesprisen, eller, hvis der resterer betaling af et lavere beløb af tilladelsesprisen, så dette lavere beløb.

Stk. 2 Tilladelsesindehaveren kan ved tilbagelevering af tilladelsen til IT- og Telestyrelsen bringe fremtidige rettigheder og uforfaldne forpligtelser til ophør mod senest samtidig at betale et beløb svarende til 30 % af tilladelsesprisen, eller, hvis der resterer betaling af et lavere beløb af tilladelsesprisen, så dette lavere beløb.

Stk. 3 Tilbagekaldelse eller tilbagelevering af en tilladelse medfører ikke, at de i § 16 eller § 18 nævnte beløb tilbagebetales.

Kapitel 8 Tvister
§ 22

Enhver tvist mellem staten, herunder IT- og Telestyrelsen, og en budgiver eller tilladelsesindehaver vedrørende denne bekendtgørelse, auktionsmaterialet eller auktionsvilkårene afgøres efter dansk ret og er undergivet de danske domstoles jurisdiktion.

Stk. 2 Hvis en budgiver eller tilladelsesindehaver ikke har værneting i Danmark, har budgiveren eller tilladelsesindehaveren aftalt værneting ved IT- og Telestyrelsens værneting.

Kapitel 9 Ikrafttræden
§ 23

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 81 af 19. januar 2010 om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 2010-2025 MHz og 2500-2690 MHz ophæves.