14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om attestering ved privatpersoners udførsel af lægemidler

Bekendtgørelse nr. 224 af 27. marts 2001

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om attestering ved privatpersoners udførsel af lægemidler

I medfør af § 38, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Apotekerne skal udstede attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 til brug for privatpersoner, der ved rejse mellem Schengenlandene medbringer lægemidler med euforiserende stoffer, som personen anvender som led i medicinsk behandling, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 8.

§2 Udstedelse af den i § 1 nævnte attest på apoteket må kun ske på grundlag af en recept. I særlige tilfælde kan udstedelse af en attest dog ske på grundlag af anden entydig dokumentation for en lægelig ordination.

Stk. 2 En attest må kun omfatte ét lægemiddel.

§3 Udstedelse af attester skal varetages af apotekeren selv eller en person, som apotekeren har bemyndiget hertil. Apotekeren kan kun bemyndige personer, der efter bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale kan ekspedere og kontrollere recepter.

Stk. 2 Efter udfærdigelse af en attest skal apoteket ved påstempling og underskrift af apotekeren eller en af apotekeren bemyndiget person på attesten bekræfte rigtigheden af de oplysninger, som fremgår af attesten.

Stk. 3 Apoteket skal sende en kopi af udstedte attester til Sundhedsstyrelsen.

§4 Med bøde straffes den, der overtræder § 2 eller § 3.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. april 2001.

profile photo
Profilside