Bekendtgørelse om attestering ved privatpersoners udførsel af lægemidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 224 af 27. marts 2001

I medfør af § 38, stk. 1, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Apotekerne skal udstede attester i henhold til Schengenkonventionens artikel 75 til brug for privatpersoner, der ved rejse mellem Schengenlandene medbringer lægemidler med euforiserende stoffer, som personen anvender som led i medicinsk behandling, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 8.

§ 2

Udstedelse af den i § 1 nævnte attest på apoteket må kun ske på grundlag af en recept. I særlige tilfælde kan udstedelse af en attest dog ske på grundlag af anden entydig dokumentation for en lægelig ordination.

Stk. 2 En attest må kun omfatte ét lægemiddel.

§ 3

Udstedelse af attester skal varetages af apotekeren selv eller en person, som apotekeren har bemyndiget hertil. Apotekeren kan kun bemyndige personer, der efter bekendtgørelse om apoteker og apotekspersonale kan ekspedere og kontrollere recepter.

Stk. 2 Efter udfærdigelse af en attest skal apoteket ved påstempling og underskrift af apotekeren eller en af apotekeren bemyndiget person på attesten bekræfte rigtigheden af de oplysninger, som fremgår af attesten.

Stk. 3 Apoteket skal sende en kopi af udstedte attester til Sundhedsstyrelsen.

§ 4

Med bøde straffes den, der overtræder § 2 eller § 3.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. april 2001.