Bekendtgørelse om assisteret reproduktion § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 672 af 08. maj 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 887 af 28. juni 2016, bekendtgørelse nr. 136 af 30. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 1833 af 28. december 2023

§ 25

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 2, stk. 1, §§ 3, 6, § 7, stk. 1, §§ 8, 9, 11, § 12, stk. 1, §§ 13, 14, 16, § 17, stk. 1, §§ 18, 20, § 21, stk. 1, og § 24.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.