Bekendtgørelse om assisteret reproduktion Kapitel 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 672 af 08. maj 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 887 af 28. juni 2016, bekendtgørelse nr. 136 af 30. januar 2021 og bekendtgørelse nr. 1833 af 28. december 2023

Kapitel 1 Definitioner
§ 1

I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Karantæne af kønsceller: Status for donorede kønsceller, som er isoleret fysisk eller ved andre effektive midler, mens der afventes beslutning om disses frigivelse eller afvisning.

  • 2) Permanent anvendelsesforbud af kønsceller: Permanent anvendelsesstop af donors kønsceller på baggrund af en væsentligt øget risiko for, at donor via sine kønsceller kan overføre arvelig sygdom.

  • 3) Anvendelse af kønsceller fra søskendedepot: Anvendelse af en donors kønsceller, selvom disse er omfattet af et permanent anvendelsesforbud som nævnt i nr. 2, med henblik på assisteret reproduktion, hvis den enlige eller én i parret har et barn med donor i forvejen.

  • 4) Kvinde: I denne bekendtgørelse forstås med en kvinde, i forbindelse med donation af kønsceller, som en person med livmoder eller æggestoksvæv.

  • 5) Mand: I denne bekendtgørelse forstås med en mand, i forbindelse med donation af kønsceller, som en person med person med mindst en testikel.

Opbevaring og donation af ubefrugtede og befrugtede menneskelige æg
§ 2

Befrugtede og ubefrugtede menneskelige æg kan opbevares indtil det tidspunkt, hvor den kvinde, der skal føde barnet, fylder 46 år, hvorefter æggene skal destrueres, jf. dog stk. 2.

§ 3

Opbevaring af menneskelige æg må kun ske med henblik på:

  • 1) senere tilbageføring til den kvinde, der har afgivet ægget,

  • 2) donation til forskningsformål eller

  • 3) donation med henblik på at fremkalde en graviditet hos en anden kvinde, jf. dog § 8.

Stk. 2 Opbevaring af menneskelige æg må kun ske med henblik på behandling og forskning.

§ 4

Før opbevaring af udtagne, ubefrugtede menneskelige æg finder sted, skal kvinden give skriftligt samtykke til opbevaring. Den pågældende kvinde skal forinden informeres mundtligt og skriftligt om konsekvenserne af opbevaringen.

Stk. 2 Den pågældende kvinde skal samtidig erklære, at hun er gjort bekendt med de vilkår og betingelser for opbevaring, der er fastsat i loven om assisteret reproduktion og i denne bekendtgørelse.

§ 5

Før opbevaring af udtagne, befrugtede menneskelige æg finder sted, skal den enlige kvinde eller parret give skriftligt samtykke til opbevaring. Kvinden eller det pågældende par skal forinden informeres mundtligt og skriftligt om konsekvenserne af opbevaringen.

Stk. 2 Kvinden eller det pågældende par skal samtidig erklære, at de er gjort bekendt med de vilkår og betingelser for opbevaring, der er fastsat i loven om assisteret reproduktion og i denne bekendtgørelse.

§ 6

Den behandlende sundhedsperson skal sikre, at der sker destruktion af ægtefællens eller samleverens opbevarede ubefrugtede æg i tilfælde af kvindens død, medmindre æggene er doneret til de i § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte formål.

§ 7

I tilfælde af kvindens død eller i tilfælde af parrets separation eller skilsmisse eller samlivets ophør skal den behandlende sundhedsperson sikre, at de opbevarede befrugtede æg destrueres.

Stk. 2 I tilfælde af mandens død skal den behandlende sundhedsperson sikre, at der sker destruktion af opbevarede befrugtede æg, medmindre der foreligger et skriftligt samtykke fra manden efter § 23, stk. 3, 2. pkt., i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

§ 8

Donation af befrugtede menneskelige æg er kun tilladt til forskningsmæssige formål.

§ 9

Donation af ubefrugtede menneskelige æg må kun ske, såfremt det sker med henblik på:

  • 1) at opnå en graviditet hos en anden kvinde eller

  • 2) forskning.

§ 10

Donor af et ubefrugtet æg skal give skriftligt samtykke til donationen. Forinden skal donor informeres mundtligt og skriftligt om konsekvenserne af donationen.

Stk. 2 Donor skal samtidig erklære, at hun er gjort bekendt med de vilkår og betingelser, der er fastsat for donation i loven om assisteret reproduktion og i denne bekendtgørelse.

§ 11

Donor af et ubefrugtet æg kan være anonym eller ikke-anonym. I forbindelse med anvendelse af en anonym ægdonor kan vævscenteret alene videregive oplysninger om donors hudfarve, hårfarve, øjenfarve, alder, blodtype, højde og vægt.

§ 12

Vævscentret, som distribuerer æg, skal sikre, at antallet af levedygtige graviditeter hos kvinder med bopæl i Danmark etableret med æg fra én donor, som er rekrutteret efter 15. december 2013, ikke overstiger 12 med geografisk spredning, jf. dog stk. 2 og 3. Med i vævscentrets opgørelse af antallet skal indgå alle oplysninger om graviditeter, herunder oplysninger fra rapporteringer i henhold til § 20.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor antallet af graviditeter med æg fra én donor er mindst 12, jf. stk. 1, kan vævscentret undtagelsesvist distribuere æg fra donor, såfremt det alene sker med henblik på anvendelse af æg fra denne donor til hjælp til assisteret reproduktion med henblik på flere søskende efter samme donor, hvis den enlige eller én i parret har et barn med donor i forvejen.

Stk. 3 Nedfrosne æg, befrugtede fra én donor, hvor antallet af levedygtige graviditeter etableret med æg fra den samme donor efterfølgende har oversteget 12, kan dog fortsat anvendes.

§ 13

Vævscentret, som udtager eller distribuerer æg med henblik på donation, skal sikre, at ægdonor ikke donerer æg mere end seks gange i alt.