14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten

Bekendtgørelse nr. 1552 af 18. december 2007

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten

I medfør af § 95, stk. 4, i arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Generelle regler om behandlingen af boer, hvor arven tilfalder staten

§1 Bobestyreren skal forelægge tvivlsspørgsmål om behandling af et bo, herunder om anerkendelse af fordringer mod boet, for Justitsministeriet, hvis spørgsmålet har væsentlig økonomisk betydning for boet. Bobestyreren skal medsende en indstilling om, hvordan sagen bør løses.

Stk. 2 Øvrige spørgsmål skal ikke forelægges for Justitsministeriet.

§2 Justitsministeriet skal ikke indkaldes til bomøder og skal heller ikke have tilsendt åbningsstatus, den endelige boopgørelse mv.

§3 Bobestyreren sørger for begravelsen og kan af boets midler afholde alle rimelige begravelsesudgifter, herunder til anlæg og vedligeholdelse af gravsted.

§4 Efter boets afslutning udlægges arven til skifteretten, jf. dog §§ 6 og 7.

Kapitel 2

Salg mv. af aktiver i boer, hvor arven tilfalder staten

§5 Boets aktiver sælges i overensstemmelse med reglerne i dødsboskifteloven, jf. dog §§ 6 og 7.

§6 Bobestyreren må ikke sælge løsøre, der må antages at have interesse for et statsligt eller statsanerkendt museum, før et sådant museum har taget stilling til, om det ønsker at modtage genstanden.

Stk. 2 Økonomistyrelsens samtykke skal indhentes, hvis et museum ønsker at modtage genstanden, medmindre genstanden skønnes at være af mindre værdi.

§7 Bobestyreren må ikke sælge fast ejendom, der kan medvirke til at fremme de formål, som er nævnt i §§ 1 og 2 i lov om naturbeskyttelse, herunder navnlig landbrugs- og skovejendomme, hvis Miljøministeriet på statens vegne ønsker at beholde ejendommen. Ejendommen udlægges i givet fald til Miljøministeriet.

Kapitel 3

Behandling af anmodninger efter arvelovens § 95, stk. 2 eller 3

§8 Hvis der fremsættes anmodning om fordeling af arv i overensstemmelse med et anfægteligt testamente, jf. arvelovens § 95, stk. 2, eller om statens afståelse af arv, jf. arvelovens § 95, stk. 3, sender bobestyreren meddelelse om anmodningen og de relevante dokumenter til Justitsministeriet sammen med en begrundet indstilling om, hvorvidt anmodningen bør imødekommes, eller om, at der med henblik på sagens oplysning bør foretages afhøringer ved skifteretten af ansøgere og nærmere angivne vidner.

§9 Bobestyreren skal på Justitsministeriets anmodning gennemføre afhøring ved skifteretten af ansøgere og vidner.

Stk. 2 Justitsministeriet skal ikke indkaldes til de retsmøder, hvor afhøringerne foretages.

Stk. 3 Bobestyreren gør ansøgere bekendt med indholdet af afgivne vidneforklaringer og giver disse lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.

Stk. 4 Efter afhøringerne tilsender bobestyreren Justitsministeriet udskrift af retsbøgerne med afhøringerne, ansøgeres eventuelle bemærkninger til de afgivne vidneforklaringer og en begrundet indstilling om, hvorvidt anmodningen efter arvelovens § 95, stk. 2 eller 3, bør imødekommes.

§10 Bobestyreren bistår i øvrigt Justitsministeriet med sagens oplysning.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§11 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2 Samtidig ophæves cirkulære nr. 140 af 18. juli 1990 om arv, der tilfalder staten.

profile photo
Profilside