Bekendtgørelse om Arbejdstilsynets undersøgelse af udenlandske virksomheders reelle etablering § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 133 af 31. januar 2017

§ 4

Arbejdstilsynet træffer afgørelse om en udenlandsk virksomheds reelle etablering i virksomhedens etableringsland på baggrund af en samlet vurdering af de faktuelle elementer, der kendetegner de aktiviteter, som en virksomhed set over en længere periode udøver i etableringslandet. Desuden kan faktuelle elementer vedrørende aktiviteter i Danmark indgå, hvis det vurderes nødvendigt.

Stk. 2 Følgende faktuelle elementer kan indgå i den samlede vurdering efter stk. 1:

  • 1) Det sted, hvor virksomheden har hjemsted, hvor dennes administration er placeret, og hvor den benytter kontorer samt betaler skat og socialsikringsbidrag. Såfremt det er relevant for den samlede vurdering, inddrages også det sted, hvor virksomheden i overensstemmelse med national lovgivning har tilladelse til at udøve et erhverv eller er optaget i handelskamre eller faglige organisationer.

  • 2) Det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves, og hvorfra de udstationeres.

  • 3) Den lovgivning, der finder anvendelse på de kontrakter, som virksomheden indgår dels med sine arbejdstagere, dels med sine kunder.

  • 4) Det sted, hvor virksomheden udøver sine vigtigste forretningsaktiviteter, og hvor den beskæftiger administrativt personale.

  • 5) Antallet af udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemslandet under hensyntagen til den specifikke situation for bl.a. nyetablerede virksomheder og små og mellemstore virksomheder.

Stk. 3 Manglende opfyldelse af de faktuelle elementer, der er fastsat i § 4, stk. 2, fører ikke automatisk til, at den konkrete situation udelukkes fra at blive karakteriseret som udstationering. Vurderingen af de faktuelle elementer skal tilpasses hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner den konkrete situation.