ATP-bekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af aTP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 17. juni 2021

Opgørelse af lønperiodens timetal
§ 4

Når arbejdsgiveren skal beregne det samlede antal timer i lønperioden, medregnes både arbejdstimer og de timer under ansættelsesforholdets beståen, der kan sidestilles med arbejdstimer, uanset at der ikke præsteres nogen arbejdsydelse, jf. stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2 Arbejdsgiveren medregner timer, som sidestilles med arbejdstimer, når arbejdsgiveren udbetaler løn eller yder anden betaling, herunder:

 • 1) afspadseringstimer og fritimer til opvejning af ubekvem arbejdstid,

 • 2) barselsfravær,

 • 3) fravær på grund af barns sygdom,

 • 4) fravær på omsorgsdage, feriefridage, børnefamiliefridage og seniorfridage,

 • 5) fravær på grund af orlov,

 • 6) genindkaldelse til aftjening af værnepligt,

 • 7) skole- eller kursusophold,

 • 8) rådighedsvagt eller lignende,

 • 9) perioder, hvor lønmodtageren modtager rådighedsløn eller ventepenge ifølge lov om tjenestemænd eller i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer eller reglementer, jf. lovens § 2, stk. 1, litra b,

 • 10) opsigelsesperioder, hvor lønmodtageren er opsagt, jf. lovens § 2, stk. 1, litra c, uanset om den pågældende er fritstillet, og

 • 11) perioder, hvor arbejdsgiveren ikke kan eller vil benytte medlemmets arbejdskraft, men har pligt til at betale lønnen.

Stk. 3 Sygdomsperioder og fraværstimer på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser medregnes, hvad enten arbejdsgiveren udbetaler løn eller dagpenge.

Stk. 4 Når lønnen udbetales månedsvis, og ATP-bidrag beregnes efter reglerne for månedslønnede, jf. bilagene, medregnes timer, hvor lønmodtageren holder ferie med løn eller feriegodtgørelse. Timer med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver medregnes dog ikke.

Stk. 5 Når ATP-bidrag beregnes efter reglerne for 14-dages lønnede eller ugelønnede, jf. bilagene, medregnes ferietimer og søgnehelligdage ikke.