ATP-bekendtgørelsen § 2

Denne konsoliderede version af aTP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 17. juni 2021

Beregning af bidrag
§ 2

ATP-bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Det fremgår af § 4, hvilke timer arbejdsgiveren skal medregne.

Stk. 2 ATP-bidraget beregnes med A-sats, eller for visse offentligt ansatte med B-, C-, D-, E- eller F-sats, jf. bilag 1 - 6. Satserne er beregnet på grundlag af et årsbidrag, der er det ATP-bidrag, som årligt skal betales for en lønmodtager, der er fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag, jf. bilagene.

Stk. 3 I den enkelte lønperiode kan der ikke betales mere end et fuldt ATP-bidrag for lønmodtagerens beskæftigelse hos samme arbejdsgiver.

Stk. 4 Årligt er en arbejdsgiver ikke forpligtet til for den enkelte lønmodtager at indbetale mere, end hvad der svarer til et årsbidrag for månedslønnede beregnet med A-sats.

Stk. 5 For løsarbejdere betales for hver time det bidrag, der er anført i bilaget, uanset antallet af arbejdstimer. Ved løsarbejdere forstås personer med korte afsluttede ansættelsesforhold hos èn eller flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

Stk. 6 For medlemmer, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilagene.

Stk. 7 Lønmodtagerens andel af ATP-bidraget er 1/3 og arbejdsgiverens 2/3. Arbejdsgiveren tilbageholder lønmodtagerens andel af bidraget ved hver lønudbetaling og indbetaler det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 8 Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales ATP-bidrag for, jf. stk. 1, ved at dividere indtægten i lønperioden hos samme arbejdsgiver med en timeløn for henholdsvis mænd og kvinder. Timelønnen udgør i 2021 217,23 kr. for mænd og 196,18 kr. for kvinder. Timelønnen reguleres hvert år med en procentsats svarende til stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste pr. time, ekskl. genetillæg, som senest offentliggjort i Dansk Arbejdsgiverforenings Lønstatistik, Strukturstatistik.

Stk. 9 Arbejdsmarkedets Tillægspension offentliggør hvert år senest i december måned på virk.dk de timelønninger, der skal anvendes i det følgende år.