ATP-bekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af aTP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 17. juni 2021

§ 10

Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i kontroløjemed pålægge en arbejdsgiver at oplyse bidrag ved anvendelse af de i § 9 omhandlede indberetninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for et eller flere kalenderår eller dele af et år. De af § 8 omfattede arbejdsgivere fritages for pligten til at indberette ATP-bidrag til SKAT via indkomstregisteret i det omfang, at Arbejdsmarkedets Tillægspension skal foretage indberetningen hertil efter de af skatteministeren fastsatte regler herom i medfør af lov om et indkomstregister.