ATP-bekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af aTP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse nr. 1385 af 25. november 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1473 af 17. juni 2021

I medfør af § 2, stk. 3, § 3, stk. 1, § 15, stk. 5, § 17, stk. 2, § 30, stk. 1, og § 34 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, efter forhandling med finansministeren og efter indstilling fra, samråd og forhandling med bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Bidrag efter § 3, stk. 1, jf. lovens § 15, stk. 1, udgør (afrundede beløb):
 • Bilag 2 Bidrag efter § 3, stk. 2, nr. 1, jf. lovens § 15, stk. 2, udgør (afrundede beløb):
 • Bilag 3 Bidrag efter § 3, stk. 2, nr. 2, jf. lovens § 15, stk. 2, udgør: (afrundede beløb):
 • Bilag 4 Bidrag efter § 3, stk. 2, nr. 3, jf. lovens § 15, stk. 2, udgør (afrundede beløb):
 • Bilag 5 Bidrag efter § 3, stk. 2, nr. 4, jf. lovens § 15, stk. 2, udgør (afrundede beløb):
 • Bilag 6 Bidrag efter § 3, stk. 2, nr. 5, jf. lovens § 15, stk. 2, udgør (afrundede beløb):

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 29245 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Skatteret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Tilmelding af arbejdsgivere
§ 1

Arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal anmelde sig til registrering hos Erhvervsstyrelsen. SKAT eller Erhvervsstyrelsen tildeler arbejdsgiveren et CVR/SE-nummer, der skal anvendes ved enhver indbetaling og indberetning af bidrag og i øvrigt ved henvendelser til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal foretage anmeldelse senest 8 dage efter første lønudbetaling. Hvis lønperioden er længere end 1 måned, skal anmeldelsen dog ske senest 1 måned efter arbejdsforholdets begyndelse.

Beregning af bidrag
§ 2

ATP-bidraget beregnes på grundlag af det samlede antal timer i den enkelte lønperiode. Det fremgår af § 4, hvilke timer arbejdsgiveren skal medregne.

Stk. 2 ATP-bidraget beregnes med A-sats, eller for visse offentligt ansatte med B-, C-, D-, E- eller F-sats, jf. bilag 1 - 6. Satserne er beregnet på grundlag af et årsbidrag, der er det ATP-bidrag, som årligt skal betales for en lønmodtager, der er fuldtidsbeskæftiget hos samme arbejdsgiver. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås beskæftigelse hos samme arbejdsgiver i et antal timer, der mindst svarer til timegrænserne for fuldt bidrag, jf. bilagene.

Stk. 3 I den enkelte lønperiode kan der ikke betales mere end et fuldt ATP-bidrag for lønmodtagerens beskæftigelse hos samme arbejdsgiver.

Stk. 4 Årligt er en arbejdsgiver ikke forpligtet til for den enkelte lønmodtager at indbetale mere, end hvad der svarer til et årsbidrag for månedslønnede beregnet med A-sats.

Stk. 5 For løsarbejdere betales for hver time det bidrag, der er anført i bilaget, uanset antallet af arbejdstimer. Ved løsarbejdere forstås personer med korte afsluttede ansættelsesforhold hos èn eller flere arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

Stk. 6 For medlemmer, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der for beskæftigelse hos samme arbejdsgiver enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag, afhængig af beskæftigelsens omfang, jf. bilagene.

Stk. 7 Lønmodtagerens andel af ATP-bidraget er 1/3 og arbejdsgiverens 2/3. Arbejdsgiveren tilbageholder lønmodtagerens andel af bidraget ved hver lønudbetaling og indbetaler det samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 8 Hvis en lønmodtagers arbejdstimer ikke kan opgøres, beregnes det timetal, der skal betales ATP-bidrag for, jf. stk. 1, ved at dividere indtægten i lønperioden hos samme arbejdsgiver med en timeløn for henholdsvis mænd og kvinder. Timelønnen udgør i 2021 217,23 kr. for mænd og 196,18 kr. for kvinder. Timelønnen reguleres hvert år med en procentsats svarende til stigningen i den gennemsnitlige fortjeneste pr. time, ekskl. genetillæg, som senest offentliggjort i Dansk Arbejdsgiverforenings Lønstatistik, Strukturstatistik.

Stk. 9 Arbejdsmarkedets Tillægspension offentliggør hvert år senest i december måned på virk.dk de timelønninger, der skal anvendes i det følgende år.

§ 3

Det almindelige årsbidrag, jf. lovens § 15, stk. 1, udgør 3.408 kr. og er grundlaget for beregning af A-satsen i bilag 1.

Stk. 2 For visse offentlige ansatte, jf. lovens § 15, stk. 2, udgør årsbidraget:

 • 1) 1.166,40 kr. og er grundlaget for beregning af B-satsen i bilag 2.

 • 2) 2.241,60 kr. og er grundlaget for beregning af C-satsen i bilag 3.

 • 3) 1.896 kr. og er grundlaget for beregning af D-satsen i bilag 4.

 • 4) 2.630,40 kr. og er grundlaget for beregning af E-satsen i bilag 5.

 • 5) 3.019,20 kr. og er grundlaget for beregning af F-satsen i bilag 6.

Opgørelse af lønperiodens timetal
§ 4

Når arbejdsgiveren skal beregne det samlede antal timer i lønperioden, medregnes både arbejdstimer og de timer under ansættelsesforholdets beståen, der kan sidestilles med arbejdstimer, uanset at der ikke præsteres nogen arbejdsydelse, jf. stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2 Arbejdsgiveren medregner timer, som sidestilles med arbejdstimer, når arbejdsgiveren udbetaler løn eller yder anden betaling, herunder:

 • 1) afspadseringstimer og fritimer til opvejning af ubekvem arbejdstid,

 • 2) barselsfravær,

 • 3) fravær på grund af barns sygdom,

 • 4) fravær på omsorgsdage, feriefridage, børnefamiliefridage og seniorfridage,

 • 5) fravær på grund af orlov,

 • 6) genindkaldelse til aftjening af værnepligt,

 • 7) skole- eller kursusophold,

 • 8) rådighedsvagt eller lignende,

 • 9) perioder, hvor lønmodtageren modtager rådighedsløn eller ventepenge ifølge lov om tjenestemænd eller i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer eller reglementer, jf. lovens § 2, stk. 1, litra b,

 • 10) opsigelsesperioder, hvor lønmodtageren er opsagt, jf. lovens § 2, stk. 1, litra c, uanset om den pågældende er fritstillet, og

 • 11) perioder, hvor arbejdsgiveren ikke kan eller vil benytte medlemmets arbejdskraft, men har pligt til at betale lønnen.

Stk. 3 Sygdomsperioder og fraværstimer på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser medregnes, hvad enten arbejdsgiveren udbetaler løn eller dagpenge.

Stk. 4 Når lønnen udbetales månedsvis, og ATP-bidrag beregnes efter reglerne for månedslønnede, jf. bilagene, medregnes timer, hvor lønmodtageren holder ferie med løn eller feriegodtgørelse. Timer med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver medregnes dog ikke.

Stk. 5 Når ATP-bidrag beregnes efter reglerne for 14-dages lønnede eller ugelønnede, jf. bilagene, medregnes ferietimer og søgnehelligdage ikke.

Fordeling af timer i forhold til lønperioder
§ 5

Det samlede antal timer, jf. § 4, stk. 1, medregnes i de lønperioder, hvori de optjenes.

Stk. 2 Overarbejdstimer, der ikke afspadseres, eller som ikke kan afspadseres, fx på grund af fratræden, medregnes i de lønperioder, hvori der overarbejdes.

Stk. 3 I en forud fastlagt arbejdsturnus, hvor der indgår lønperioder med et forskelligt antal arbejdstimer, opgøres timerne samlet for hele turnusperioden og fordeles herefter ligeligt mellem de lønperioder, der indgår.

Stk. 4 Har lønmodtageren i øvrigt et vekslende antal arbejdstimer, beregnes timerne i § 4, stk. 2 - 4, som et gennemsnit af det samlede antal timer i de sidste 4 uger. Hvis det samlede antal arbejdstimer ikke har været sædvanligt i disse 4 uger, benyttes det samlede antal timer inden for de sidste 13 uger.

Udenlandske lønmodtageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension
§ 6

Medmindre andet følger af reglerne i EU Forordning 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, Nordisk Konvention om Social Sikring eller af en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land, er udenlandske lønmodtagere under beskæftigelse her i landet eller på danske skibe i indenrigsfart omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Dog er de pågældende lønmodtagere ikke omfattet, hvis deres beskæftigelse er kortvarig. Ved kortvarig beskæftigelse forstås beskæftigelse af højst 6 måneders varighed eller, hvis beskæftigelsen sker i uddannelsesøjemed, af højst 18 måneders varighed.

Stk. 2 Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i særlige tilfælde undtage lønmodtageren fra at være omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, uanset at beskæftigelsen, der sker i uddannelsesøjemed, jf. stk. 1, overstiger 18 måneders varighed.

§ 7

Medmindre andet følger af reglerne i EU Forordning 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger, Nordisk Konvention om Social Sikring eller af en konvention om social sikring, som Danmark har indgået med et andet land, er udenlandske lønmodtagere, der udsendes til et andet land for den danske stat, danske virksomheder og institutioner, eller som beskæftiges på danske skibe i anden fart end indenrigsfart, omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, for så vidt de ved udsendelsen eller forhyringen er omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

Indberetning
§ 8

Arbejdsgiveren oplyser en gang om måneden det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager - dvs. såvel lønmodtagerens som arbejdsgiverens andel, jf. § 2, stk. 7. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister, jf. dog § 9, og skal ske under samme CVR-/SE-nummer, som anvendes ved indbetaling af ATP-bidrag, jf. § 1.

Stk. 2 Pligten til at indberette bidrag på den i stk. 1 angivne måde påhviler enhver arbejdsgiver, som er indberetningspligtig efter lov om et indkomstregister, og som har beskæftigede lønmodtagere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3 Offentlige arbejdsgivere, der har beskæftiget lønmodtagere omfattet af B-, C-, D-, E- eller F-sats, skal oplyse til indkomstregistret, at bidraget er opgjort efter B-, C-, D-, E- eller F-sats, jf. § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Har en lønmodtager været omfattet af flere forskellige satser (A-, B-, C-, D-, E- eller F-sats, jf. bilagene), skal bidragene oplyses hver for sig.

Stk. 4 I forbindelse med ophør af en virksomhed eller ejerskifte oplyses ATP-bidrag for tiden indtil ophøret eller ejerskiftet efter reglerne i stk. 1-3.

§ 9

En arbejdsgiver, der ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. § 8, oplyser efter hvert kvartals udløb, henholdsvis 10. april, 10. juli, 10. oktober og 17. januar, det samlede ATP-bidrag, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt lønmodtager. Indberetningen sker på virk.dk eller til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i særlige tilfælde fastsætte en længere tidsfrist for indberetning.

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde oplysning om følgende:

 • 1) Arbejdsgiverens navn og adresse.

 • 2) Arbejdsgiverens CVR/SE-nummer.

 • 3) Beskæftigelseskvartal og -år.

 • 4) Lønmodtagerens navn og CPR-nummer.

 • 5) Lønmodtagere, der ikke er omfattet af lov om et arbejdsmarkedsbidrag.

 • 6) Det samlede bidrag, dvs. summen af lønmodtagerens og arbejdsgiverens andele af bidraget.

§ 10

Arbejdsmarkedets Tillægspension kan i kontroløjemed pålægge en arbejdsgiver at oplyse bidrag ved anvendelse af de i § 9 omhandlede indberetninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension for et eller flere kalenderår eller dele af et år. De af § 8 omfattede arbejdsgivere fritages for pligten til at indberette ATP-bidrag til SKAT via indkomstregisteret i det omfang, at Arbejdsmarkedets Tillægspension skal foretage indberetningen hertil efter de af skatteministeren fastsatte regler herom i medfør af lov om et indkomstregister.

Opkrævning og indbetaling
§ 11

På baggrund af arbejdsgivers indberetningerne, jf. §§ 8 og 9, opkræver Arbejdsmarkedets Tillægspension de indberettede ATP-bidrag til betaling ved hvert kvartals udløb, jf. § 12.

Stk. 2 Bidraget forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar med sidste rettidige betalingsdag den 7. i forfaldsmåneden.

Stk. 3 Falder sidste rettidige betalingsdag, jf. stk. 2, på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag.

§ 12

Arbejdsgiveren kan vælge at betale ATP-bidraget via eget lønsystem eller et servicebureau. Ved begge betalingsmuligheder skal der enten anvendes Pengeinstitutternes Betalingssystemer (Nets), Overførselsservice eller Informationsservice eller Letløn.

Stk. 2 Arbejdsgivere, som ikke betaler via de i stk. 1 nævnte betalingsmuligheder, bliver opkrævet via Nets Betalingsservice, hvorefter beløbet opkræves ved automatisk træk, elektronisk indbetalingskort eller fysisk indbetalingskort. Opkrævningen sendes af Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 3 Arbejdsgivere, som er undtaget fra lov om Offentlig Digital Post, jf. denne lovs § 5, stk. 4, får tilsendt et brev med et indbetalingskort fra Arbejdsmarkedets Tillægspension via Nets.

Stk. 4 Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling af det samlede ATP-bidrag. Hvis et brev med et indbetalingskort, jf. stk. 2 og 3, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt ved henvendelse til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5 Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 13

Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter, jf. ATP-lovens § 17, stk. 3.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan, når særlige omstændigheder taler derfor, give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag, renter og omkostninger forbundet med inddrivelse heraf.

§ 14

Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidrag og renter, jf. lovens § 17, stk. 4.

Klageadgang og strafbestemmelser
§ 15

Afgørelser om medlemskab, bidragspligt, bidrag og renter, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension m.m., jf. lovens § 28.

§ 16

Den arbejdsgiver, der undlader at foretage indbetaling efter reglerne i §§ 12-13, eller som trods påkrav undlader at foretage indberetning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter reglerne i §§ 8-10, straffes med bøde, jf. lovens §§ 33 og 34.

Stk. 2 Er overtrædelse i stk. 1 begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet (den juridiske person) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 859 af 8. september 2009 om Arbejdsmarkedets Tillægspension ophæves.

Stk. 3 Bidragssatserne i § 3, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-5, finder anvendelse fra første hele lønningsperiode, der er optjent fra 1. januar 2016. Bidrag indbetales første gang pr. 1. maj 2016.