Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 8

Finansministeriet kan tillade, at arbejdsledige medlemmer forbliver under ordningen efter regler, der fastsættes af Finansministeriet.

Stk. 2 Når særlige grunde taler derfor, kan Finansministeriet tillade, at et medlem, der skal udtræde af ordningen efter § 7, forbliver stående som »hvilende medlem« af ordningen. Et hvilende medlem har ret til at indtræde i sædvanligt medlemsforhold, såfremt han påny opnår ansættelse i en stilling inden for pensionsordningens område.

Stk. 3 Finansministeriet kan under ganske særlige omstændigheder tillade, at et medlem, der overgår til en virksomhed uden for pensionsordningens område, bevarer sit sædvanlige medlemsforhold til ordningen, smh § 1, stk. 2. Tilladelse kan kun meddeles på betingelse af, at enten medlemmet eller det nye eller det tidligere ansættelsessted indbetaler bidrag for den pågældende i henhold til § 4, stk. 2.

Stk. 4 De i stk. 2 og 3 omhandlede tilladelser gives for et år ad gangen og længst for et tidsrum af i alt 5 år.