Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 16

Bliver et pensioneret medlem, hvis fratræden skyldtes helbredsbetinget utjenstdygtighed, atter tjenestedygtig, og er han ikke fyldt 60 år, har han pligt til, hvis han var apoteker, efter henvendelse fra Sundhedsstyrelsen at søge apotekerbevilling, og i øvrigt at søge ansættelse i sin tidligere eller anden efter hans alder og kvalifikationer passende stilling, hvormed er forbundet ret til pension.

Stk. 2 Undlader et af helbredsmæssige årsager pensioneret medlem trods opfordring at fremskaffe sådan helbredsoplysning som omhandlet i § 35, eller opfylder han ikke sin pligt efter stk. 1, inddrages pensionen, og bestemmelserne i §§ 29-30 finder anvendelse. Ved opgørelsen af pensionsalderen medregnes dog den tid, i hvilken han har modtaget pension.