Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 15

Fratræder et medlem på grund af utjenstdygtighed, som er forårsaget af, at der under udførelse af tjenesten er overgået ham en tilskadekomst, der begrunder krav på erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, er han berettiget til den egenpension, der gælder for en pensionsalder på 37 år.

Stk. 2 Har et medlem ved grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidført eller væsentligt bidraget til tilskadekomsten, kan Finansministeriet bestemme, at forhøjet pension efter stk. 1 bortfalder eller nedsættes.

Stk. 3 Tilkommer der den tilskadekomne erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring, tilfalder erstatningsbeløbet staten efter reglerne i lovens § 39, når der tillægges medlemmet pension efter bestemmelserne i stk. 1.