Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 11

Et medlems pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været medlem af pensionsordningen eller af den den 31. december 1954 ophævede Farmnaceuternes Pensionskasse. Ved fratræden efter det fyldte 70. år fastsættes pensionen som om, fratræden havde fundet sted ved det fyldte 70. år.

Stk. 2 Pensionsalderen efter stk. 1 forøges med den pensionsalder, et medlem har erhvervet under ansættelse som statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, en kommune eller i en stilling, der er forbundet med ret til pension fra en statsgaranteret pensionsordning, eller under anden ansættelse, der kan medregnes som pensionsalder i henhold til tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 3 Den tid, i hvilken et medlem efter sit fyldte 25. år som ansat i offentlig tjeneste i Finland, Norge eller Sverige har været omfattet af den for tjenestemænd i vedkommende land gældende pensionsordning eller en dertil svarende statsfinancieret eller statsgaranteret pensionsordning, medregnes i hans pensionsalder, såfremt der efter den pågældende pensionsordning på lignende måde foretages medregning i pensionsalderen af medlemskab af nærværende pensionsordning. Ved afsked på grund af alder medregnes sådan ansættelse dog kun, såfremt den har været efterfulgt af mindst 4 års ansættelse, som efter reglerne i stk. 1 og 2 kan medregnes i pensionsalderen.

Stk. 4 Den tid, i hvilken et medlem har haft nedsat tjenestetid, jf. dog § 7, stk. 1, indgår tilsvarende nedsat i pensionsalderen.

Stk. 5 Såfremt et medlem er ansat på grund af ganske særlige kvalifikationer, kan Finansministeriet bestemme, at pensionsalderen forhøjes med indtil 10 år. Ved afsked på grund af alder og ved opgørelse af krav på opsat pension eller fratrædelsesgodtgørelse til de Europæiske Fællesskaber efter §§ 29-30 medregnes som forhøjet pensionsalder højst et tidsrum svarende til ansættelsestiden.