Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1457 af 24. juni 2021

Lægemiddelfremstilling
§ 6

Apoteker og sygehusapoteker, som fremstiller magistrelle lægemidler og/eller SAD-lægemidler, jf. § 56, stk. 1, nr. 2, i lov om apoteksvirksomhed, skal føre regnskab med euforiserende stoffer opført på liste A, B og C i bilag 1 i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, som anvendes til fremstilling af lægemidler, så følgende oplysninger fremgår:

  • 1) Indkøb, herunder import, med angivelse af art, mængde, leverandør, dato for indgang på lageret, henvisning til faktura og eventuelt indførselscertifikatnummer.

  • 2) Salg med angivelser svarende til de under nr. 1 opførte.

  • 3) Forbrug til fremstilling af de i bekendtgørelse om euforiserende stoffers § 1, stk. 3, nævnte tilberedninger.

  • 4) Forbrug til lægemidler. Ved enhver fremstilling af lægemidler skal der føres regnskab over forbruget af de nævnte euforiserende stoffer og droger. For lægemidler der indeholder euforiserende stoffer opført på liste A, B og C i bilag 1 i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, skal udbyttet af den pågældende lægemiddel og afvigelsen fra det teoretiske udbytte ved fremstillingen og påfyldningen også angives.

  • 5) Afvigelse fra det teoretiske udbytte ved udvejninger eller udstykninger af de nævnte lægemidler indeholdende euforiserende stoffer i mindre, til salg beregnede, påfyldninger.

  • 6) Forbrug til analytisk formål med angivelse af art, mængde og dato for hvert enkelt forbrug tillige med en almindelig identificerende beskrivelse af den analyse eller det forsøg, hvortil det pågældende euforiserende stof har været anvendt.

  • 7) Den destruerede mængde af de nævnte euforiserende stoffer.

  • 8) Mængden af de nævnte euforiserende stoffer, som haves på lager, specificeret således, at det fremgår, hvor meget der findes i form af euforiserende stof eller droge (råvare), under forarbejdning (mellemprodukt) og som færdige lægemidler.

Stk. 2 Fremstilles de i stk. 1 nævnte lægemidler på filialer af sygehusapoteker skal disse føre selvstændigt regnskab.

Stk. 3 Lageropgørelse for de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer skal foretages med passende mellemrum, dog mindst en gang i hvert kvartal. I forbindelse med lageropgørelse foretages en blindtælling, som er en fysisk optælling af lagerbeholdningen, som efterfølgende sammenholdes med mængder i regnskabet.