Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1457 af 24. juni 2021

Lageroptælling og stikprøvekontrol
§ 4

Lageret af euforiserende stoffer, inklusive lægemidler indeholdende euforiserende stoffer, jf. § 3, stk. 1, skal mindst en gang om måneden optælles og sammenholdes med regnskabet. Dokumentation herfor skal vedlægges regnskabet.

Stk. 2 Apoteket og sygehusapoteket skal hver måned gennemgå lagerkorrektioner på de i § 3, stk. 1, og § 6 nævnte euforiserende stoffer, inklusive lægemidler indeholdende euforiserende stoffer. Dokumentation herfor skal vedlægges regnskabet.

Stk. 3 Apoteket og sygehusapoteket skal dokumentere flytning af de i § 3, stk. 1, og § 6 nævnte euforiserende stoffer, inklusive lægemidler indeholdende euforiserende stoffer mellem apotekets- eller sygehusapotekets enheder.

Stk. 4 Opbevares de i § 3, stk. 1, og § 6 nævnte euforiserende stoffer, inklusive lægemidler indeholdende euforiserende stoffer i en robot, skal dokumentation for synkronisering af robotten samt resultatet af synkroniseringen vedlægges regnskabet.

Stk. 5 Såfremt der ved sammenligningen mellem lagerbeholdning og regnskabet konstateres en difference af mere end ubetydeligt omfang, skal grunden til differencen omgående søges opklaret og dokumenteres. Hvis det må antages, at årsagen til differencen er uberettiget forbrug, svind eller tyveri af euforiserende stoffer, inklusive lægemidler indeholdende euforiserende stoffer, skal apoteket eller sygehusapoteket straks orientere Lægemiddelstyrelsen herom.